Data: 09-10-2015
Imieniny: Arnolda, Ludwika, Sybili


Aktualności

Uczniowie z Połosek z wizytą w Piszczacu
opublikowano: 06.10.2015

Wraz z rokiem szkolnym rozpoczął się sezon na zwiedzanie najważniejszych miejsc
i urzędów, związanych z życiem każdego mieszkańca gminy. 2 października  uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Połoskach wraz z wychowawczyniami wyruszyli na wycieczkę do Piszczaca.

Dzieci miały tam okazję odwiedzić Urząd Gminy.  Swoją wizytę rozpoczęły od gabinetu pana Wójta, w którym zostały przywitane przez samego włodarza gminy - Kamila Kożuchowskiego
i sekretarza  gminy - Arkadiusza Misztala. Pan Wójt pokazał dzieciom swój gabinet i wyjaśnił, na czym polega jego praca. Następnie odpowiedział na zadawane przez naszego ucznia  pytanie, dotyczące odnowienia drogi do Połosek. Na pamiątkę wizyty, dzieciaki zrobiły sobie zdjęcie z gospodarzami gminy

1

Bardzo pouczająca okazała się również wizyta w Bibliotece Publicznej. Dzieci zapoznały się z pracą współczesnego bibliotekarza. Obejrzały bogaty księgozbiór placówki. Zapoznały się
z literaturą dotyczącą ich zainteresowań.

2

 

<Ciąg dalszy po kliknięciu "czytaj więcej">

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
opublikowano: 30.09.2015

logo

Gmina Piszczac zakończyła prace nad opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piszczac w ramach projektu pn.:„ Budowanie potencjału samorządu gminnego w Piszczacu poprzez opracowanie Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii". Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma ograniczyć  emisję dwutlenku węgla poprzez wymianę systemów grzewczych na np. bardziej nowoczesne, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych czy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego instalacji fotowoltaicznych? Ponieważ instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej, a brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów.

Plan jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Obrady X Sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 28.09.2015

Obrady X Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 30 września 2015 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1400 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

- Przewodniczącego Rady Gminy,

- Wójta Gminy,

- Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

-        zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,

-        uchwalenia Statutu Gminy Piszczac,

-        zmian w treści załącznika do Uchwały Nr X/51/2011 Rady Gminy Piszczac
z dnia 07 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu,

-        uchwalenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze" na lata 2015-2020,

-        przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piszczac, opracowanego w ramach realizacji projektu „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Piszczacu poprzez opracowanie Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii,

-        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

-        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

-        powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,

-        wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2019

10.  Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I półrocze 2015 roku.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.                                  

 

PGE ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości
opublikowano: 17.09.2015

PGE Dystrybucja S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Piszczac Osada, Gmina Piszczac ul. Polna nr ew. 318. Szczegółowe informacje dostępne są >>> TUTAJ <<<

Wnioski o pomoc finansową w związku z suszą do...
opublikowano: 17.09.2015

Najważniejsze informacje:

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restruturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Wniosek do pobrania jest >>> TUTAJ <<<

Załącznik do pobrania jest >>> TUTAJ <<<

Całe pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest >>> TUTAJ <<<

Artykuł na stronie ARiMR jest >>> TUTAJ <<<

1 2 3 ... 75 76 77 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

 

Ankieta

Wirtualny spacer

wifi

Plan

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

eea grants

TV Piszczac

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.