Data: 28-05-2015
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira


Aktualności

Konkurs wiedzy "Wrota Lubelszczyzny"
opublikowano: 27.05.2015

Gmina Piszczac ogłasza konkurs wiedzy nawiązujący swoją tematyką do ww. projektu. Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w swietlicy "Jaskółka", w związku z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w konkursie i dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta
opublikowano: 21.05.2015

Dotyczy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są proszeni o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej mocy zainstalowanej energii cieplnej i elektrycznej oraz rodzaju stosowanych paliw oraz ich roczne zużycie. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i służy jedynie do pozyskania informacji. Nie jest ona zobowiązująca, więc informacje z niej wynikające traktowane są jedynie jako deklaracja.

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do pokoju nr 40 w Urzędzie Gminy do dnia 01.06.2015 r.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ

Konsultacje z psychologiem
opublikowano: 20.05.2015

Psycholog Agnieszka Niejedli przyjmuje:

20 maja  godz. 17.30 - 19.30
25 maja godz. 15.30 - 17.30

1 czerwca  godz. 15.30 - 17.30
10 czerwca godz. 17.30 - 19.30
15 czerwca godz. 15.30 - 17.30
22 czerwca godz. 15.30 - 17.30

konsultacje indywidualne

Spotkania grupy AA BARKA odbywają się w każdą niedzielę o godz. 14.00 (wejście od biblioteki)

Zapraszamy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
opublikowano: 14.05.2015

baner

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Piszczac

Gmina Piszczac jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma ograniczyć  emisję dwutlenku węgla poprzez wymianę systemów grzewczych na np. bardziej nowoczesne, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych czy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego instalacji fotowoltaicznych ? Ponieważ instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej, a brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów.
A ponadto słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat - będzie więc dostarczać nam darmową energię słoneczną.

Wszystko to spowoduje poprawę warunków życia ze względu na mniejsze rachunki, czystsze powietrze, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych i turystycznych gminy.

Najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców gminy zaletą Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest fakt, że po wprowadzeniu w życie Programu każdy uczestniczący w nim inwestor może otrzymać w formie dotacji częściowy zwrot nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu. Pieniądze te mogą być pozyskane na preferencyjnych warunkach z dostępnych w Polsce instytucji wspierających działania proekologiczne. Szczegółowe zasady finansowania modernizacji dla poszczególnych zakresów prac w ramach Programu, znane będą po pozyskaniu środków na jego realizację.

Jakość opracowania Programu będzie zależeć w dużej mierze
od aktywności wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego zachęcam Państwa
do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjno szkoleniowym, które odbędzie się 01 czerwca 2015 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy

                                                                    Wójt Gminy Piszczac

                                                                    Kamil Kożuchowski

Obrady VII Sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 11.05.2015

Obrady VII Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1300

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

- Przewodniczącego Rady Gminy,

- Wójta Gminy,

- Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

a)      wystąpienie Wójta Gminy,

b)      zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Piszczac sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy,

c)      zapoznanie się Rady z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
 i z jej wnioskiem w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy,

d)     zapoznanie się Rady z uchwałą RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piszczac w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy,

e)      rozpatrzenie sprawozdania - dyskusja,

f)       głosowanie jawne - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Piszczac
z wykonania budżetu za 2014 rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

-  ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

- zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Stałych      Komisji Rady Gminy

- zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.

1 2 3 ... 63 64 65 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

 

Ankieta

Wirtualny spacer

wifi

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

eea grants

TV Piszczac

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.