Data: 27-12-2014
Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białej Podlaskiej

Siedziba Biura : Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,

                              ul. Brzeska 41, p.III pok.312

                              tel 83 351-13-67

                              e-mail: prk@powiatbialski.pl

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Już przy wstępnej rozmowie konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co do możliwości załatwienia sprawy.


Do pobrania Wniosek o interwencję w zakresie ochrony praw konsumenta

 

Do zadań Rzecznika należy:

– Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

– Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

– Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.

– Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

– Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.

– Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.

– Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

- Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

 

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

 

Właściwość miejscowa rzecznika:

Rzecznik udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę o następującej treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”

Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

 

Użyteczne linki:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.skp.pl

Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii http://www.ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl

Arbiter Bankowy http://www.zbp.pl

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl