Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii

O Projekcie

            Przedsięwzięcie p.n. „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych. 

Wartość projektu: 2 102 506,52 zł

Kwota Dofinansowania: 1 787 130,54 zł 


 

 

           W ramach projektu został zbudowany Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Powiecie Bialskim. SIP umożliwia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych są prezentowane w formie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej . Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony zostałportal mapowy (geoportal).

            Utworzony SIP stanowi podstawę rozwoju elektronicznej administracji i e-Urzędu poprzez wprowadzenie Modułu integracji w zakresie:

– integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów,

– integracji z e-PUAP.

            Rozwiązanie to zapewnia maksymalne wspieranie procesów rejestrowania i wydawania decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną powiatu oraz zapewnia wdrożenie nowych usług publicznych.

            W ramach projektu została przeprowadzona modernizacja zasobów Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poprzez działania:

– Opracowanie mapy zasadniczej dla 55 100 ha

– Skanowanie i archiwizacja operatów (400 metrów bieżących).

            Budowa SIP wpłynie na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym, poprawi funkcjonowanie procedur, bezpieczeństwo gromadzenia

i przechowywania danych.

            System gromadzi informacje o wszystkich danych przestrzennych – w zorganizowanym katalogu metadanych.

            Docelowo będzie umożliwiał wielokierunkową wymianę danych pomiędzy innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami. Zbudowany SIP jest zdolny do współdziałania z Regionalną Infrastrukturą Informacji Przestrzennej dla Województwa Lubelskiego (RIIPWL).

Produkty informacyjne:

1). Mapa zasadnicza

2). Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

3). Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

4). Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

5). Ortofotomapa

6). Numeryczny Model Terenu

7). Dane tematyczne: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; mapa glebowo-rolnicza; mienie, oddziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego; formy ochrony przyrody; tereny zalewowe; siedziby PSP, Policji, OSP; stan środowiska; sieć drogowa; punkty użyteczności publicznej; główne zakłady produkcyjne i przemysłowe; gęstość zaludnienia.

Udostępnione usługi:

1). Usługi ogólnodostępne:

     a). Usługa wyszukiwania – CSW

           http://sip.powiatbialski.eu/metadane/csw/discovery

     b). Usługi przeglądania – WMS

2). Serwis ogólny:

      a). http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Powiat_Bialski_WMS/MapServer/WMSServer

      b). Ortofotomapa

           http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Ortofotomapa_wms/MapServer/WMSServer

      c). Numeryczny Model Terenu

           http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/nmt_wms/MapServer/WMSServer

3). Serwis programu EWMAPA:

      http://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Adresy usług pobierania i przekształcania będą udostępnione uprawnionym podmiotom zgodnie z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dn. 4 marca 2010 r.

Zainteresowane podmioty są proszone o kontakt pod adres e-mail: osrodek@powiatbialski.pl

 Portale

1). Geoportal ogólny: http://sip.powiatbialski.eu

2). Geoportal ogólny: http://powiatbialski.geoportal2.pl/ (zakładka: GEOPORTAL – tryb publiczny)

3). Geoportal dla podmiotów uprawnionych: http://powiatbialski.geoportal2.pl/ (zakładka: Dostęp w trybie chronionym)

4). Katalog metadanych: http://sip.powiatbialski.eu/metadane

 

Skip to content