Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) Starosta Bialski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Skip to content