otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i turystyki

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku i zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Zadanie 1 – Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2015;
Zadanie 2 – Organizacja imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych na terenie
powiatu bialskiego,

II. Wysokość środków publicznych
Wysokość środków zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej
i turystyki w 2015 r. wynosi 47 500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 (kwota może ulec zmianie), z tego:
45 000 zł na realizację zadania „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2015;
2 500 zł na realizację zadania „Organizacja imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych na terenie powiatu bialskiego”.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze z zakresu kultury fizycznej i turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.
3. Dofinansowanie nie może przekroczyć:
1) dla zadania 1. – 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 10% finansowania zadania z innych źródeł;
2) dla zadania 2. – 70% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł;
4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty (należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika).
5. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat to, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, nieodpłatna, dobrowolna praca.
6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw
i obowiązków każdej z organizacji.
7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.
Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż
wnioskowana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2015 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
2. Warunkiem realizacji zadania określonego w I.1. jest organizacja współzawodnictwa
obejmującego szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w minimum pięciu dyscyplinach sportu.
3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje
możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać w
wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie
4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty
kwalifikowane:
zadanie 1
1) obsługa sędziowska ,
2) obsługa techniczna (dowóz niezbędnego sprzętu, spikerka, sekretariat zawodów, itp.)
3) obsługa medyczna ,
4) wynajem obiektów sportowych,
5) wydanie kalendarza imprez sportowych,
6) przewóz zawodników na zawody rangi ponadpowiatowej,
7) materiały biurowe,
8) nagrody,
9) ubezpieczenie,
10) koszty związane z obsługą i administracją zadania do 20% wysokości udzielonej dotacji
( wynagrodzenia, koszty lokalowe, telefon, internet)
11) inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu;
zadanie 2
1) wyżywienie i zakwaterowanie,
2) koszty transportu,
3) nagrody, pamiątki, gadżety promocyjne,
4) materiały biurowe,
5) ubezpieczenie
6) inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz oferty  dostępny jest na stronie internetowej https://www.powiatbialski.eu/index.php?pid=27 .
2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 pokój 316, lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na ww. adres. Koperta powinna być opisana z podaniem nazwy oferenta i nazwy zadania.
Pouczenie
1) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
2) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
3) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
5) We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.
6) Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
7) Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
8) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
3. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

V. Tryb i termin wyboru ofert

1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej https://www.powiatbialski.eu/ w terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.
4. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji Konkursowej.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VI. Kryteria wyboru ofert

1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:
1) Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
2) Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?
3) Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4) Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo/komputerowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5) Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?
6) Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
7) Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
8) Czy przewidziano wymagany wkład własny?
2. Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
3. W II etapie Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym, tj.:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,
4) uwzględniania planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
6) uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Zrealizowane przez powiat bialski w roku 2013 i w roku 2014 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. W roku 2013 zaplanowano środki finansowe:
1) w kwocie 35000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 35000 zł
2) w kwocie 3500 zł na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 2800 zł.
2. W roku 2014 zaplanowano środki finansowe:
1) w kwocie 42000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 38000 zł
2) w wysokości 2500 zł na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 1500 zł.

formularz oferty

 

Skip to content