Baza Aktów Prawnych

 Baza Aktów Prawnych

USTAWY

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 ze zm.)
PDF
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm. ) PDF
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015.1142 ) PDF
Ustawa o sporcie (Dz.U.2014.715 ze zm.) PDF
Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 ze zm.) PDF
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498 ) PDF
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 ) PDF

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U.2014.833) RTF
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) RTF

Na początek strony

Scroll to Top