Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020

Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zakończyło realizację projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Uzyskane środki zostały wykorzystane m.in. na:

1.Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy ,

2.dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, z wyłączeniem pracowników medycznych,

3.zatrudnienie osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej

4.przygotowanie tymczasowych miejsc kwarantanny dla mieszkańców i personelu.

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli wydatkował kwotę – 901.078,15 zł.,

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie wydatkował kwotę 529.365,06 zł., Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach wydatkował kwotę 363.318,74 zł..

Udzielone wsparcie wpłynęło korzystnie na kilka obszarów funkcjonowania naszych Domów m.in. podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup sprzętu medycznego, profesjonalnych sprzętów dezynfekujących, a poprzez dofinansowanie dodatkowego wynagrodzenia doceniono pracowników wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem. Ponadto, dofinansowanie do zatrudnienie nowych pracowników pozwoliło na zachowanie ciągłości usług świadczonych przez Domu.

Scroll to Top