Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Powiatu bialskiego


Zasoby mieszkaniowe

Na terenie powiatu bialskiego, na koniec 2013 roku, zlokalizowanych było 38 402 mieszkania o powierzchni użytkowej 3 221,5 tys. m2. Mieszkania te posiadały 156 063 izby.
Wskaźniki obrazujące sytuację w mieszkalnictwie na tle woj. lubelskiego przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie Powiat bialski Województwo lubelskie
1 Przeciętna liczba:
izb w jednym mieszkaniu 4,06 3,83
osób w jednym mieszkaniu 2,95 2,87
osób na jedną izbę 0,73 0,75
2 Przeciętna powierzchnia użytkowa:
jednego mieszkania w m2 83,9 76,5
na jedną osobę w m2 28,4 26,6

Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych

Najwięcej mieszkań tj. 87,6 % stanowi własność osób fizycznych. Struktura mieszkań (wg form własności) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Powiat bialski Woj. lubelskie
liczba mieszkań % udział % udział
Mieszkania ogółem
w tym własność:
35 559
100,0
100,0
osób fizycznych 31 145 87,6 69,0
spółdzielni mieszkaniowych 2 465 6,9 24,1
gminne komunalne 1 035 2,9 4,4
zakładów pracy, Skarbu Państwa 803 2,3 1,9
pozostałych podmiotów 111 0,3 0,6

W okresie funkcjonowania powiatu w latach 1999 – 2009 oddano do użytku 1951 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 258,4 tys. m2. Zauważa się istotną tendencję zwyżkową, jeżeli chodzi o liczbę oddanych mieszkań na przestrzeni ostatnich lat. Największą ilość mieszkań oddano w 2008 r. – 403 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2009 r. wynosiła 115,0 m². W roku 2013 oddano do użytkowania 267 mieszkań o powierzchni użytkowej 167,5 tys. m2 .

L.p. Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 Mieszkania oddane do użytku ogółem 80 49 72 102 228 187 228
2 Powierzchnia użytkowa ogółem w m2 7 725 6 529 9 490 11 780 29 104 24 752 31 340
3 Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w m2 96,6 133,2 131,8 115,5 127,6 132,4 137,5

Wg danych z 2013 r. w powiecie bialskim 82,9 % mieszkań wyposażonych było w wodę z wodociągu, 76,2 % w ustęp, 61,3 % w centralne ogrzewanie. Łazienkę posiadało 72,6 % mieszkań, a dostęp do gazu z sieci miało tyko 2,1 % ogółu mieszkań w powiecie.

Sytuacja w zakresie wyposażenia mieszkań w instalacje była w 2013 roku gorsza niż średnio w województwie lubelskim i kraju. Większą różnicę widać na wsi, w miastach wskaźniki są bardziej zbliżone. Poniższa tabela obrazuje sytuację w tym zakresie:

L.p. Wyszczególnienie Powiat bialski Woj. lubelskie
% ogółu mieszkań % ogółu mieszkań
Mieszkania zamieszkane
z tego wyposażone w:
100,0 100,0
1 wodę 86,5 91,3
2 ustęp 67,4 77,0
3 łazienkę 78,6 81,8
4 gaz z sieci 1,9 39,2
5 centralne ogrzewanie 70,15 74,5

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Na początek strony


Sieć wodociągowa

Okres od 1999 do 2014 roku nacechowany jest ciągłą rozbudową sieci wodociągowych w miastach i gminach powiatu. Łączna długość tej sieci wzrosła z 973 km w roku 1999 do 1913,6 w roku 2014.

W ślad za rozbudową sieci zmieniał się wskaźnik procentowy ludności korzystającej z wody dostarczanej urządzeniami komunalnymi – od 58 % w roku 1999 do 69,9 % w roku 2013. Podkreślić jednak trzeba, że wskaźnik ten jest nadal w powiecie bialskim niższy zarówno od średniej wojewódzkiej jak i krajowej.

Lata Sieć wodociągowa * Podłączenia wodociągowe **
(stan na 31 grudnia) km szt.
1998 941 14 322
1999 973 14 843
2000 1 024 15 517
2001 1 071 16 415
2002 1 133 17 004
2003 1 235 18 115
2004 1 326 18 898
2005 1 385 19 399
2006 1 412 19 726
2007 1 490 20 826
2008 1 534 21 190
2009 1 597 21 844
2010 1 690 22 317
2011 1 767 23 086
2012 1 845 23 317
2013 1 890 23 814
2014  1 913 24 522

* bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów,
** prowadzące do budynków mieszkalnych, łącznie z połączeniami prowadzącymi do budynków zbiorowego zamieszkania
Źródło danych : Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Stopień zwodociągowania poszczególnych gmin powiatu oraz zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych, wg danych na 31 grudnia 2014 r., obrazuje poniższe zestawienie:

L.p. Nazwa
miasta/gminy
Sieć wodociągowa
w km
Podłączenia
do budynków w szt.
Zużycie wody z wodociągów w gosp. domowych na 1 mieszkańca w m3

 

Miasta
1 Międzyrzec Podlaski 58,8 2469 24,2
2 Terespol 28,3 1312 21,5
Gminy
1 Biała Podlaska 175,3 2 164 16,0
2 Drelów 106,7 878 18,1
3 Janów Podlaski 79,8 1 533 21,6
4 Kodeń 89,9 926 33,3
5 Konstantynów 88,2 927 22,3
6 Leśna Podlaska 115,7 843 24,2
7 Łomazy 153,6 1 191 14,0
8 Międzyrzec Podlaski 175,0 2 509 31,9
9 Piszczac 153,7 1 858 22,6
10 Rokitno 92,5 813 18,8
11 Rossosz 17,5 263 12,1
12 Sławatycze 66,5 846 24,2
13 Sosnówka 73,2 589 47,5
14 Terespol 124,2 1 737 18,5
15 Tuczna 104,6 992 32,7
16 Wisznice 134,3 1 537 26,0
17 Zalesie 75,8 1 135 20,0
Powiat bialski

1 913,3

24 522 23,0
Woj. lubelskie

20 863,8

365 365 26,7

Źródło danych: „ Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2005 „, publikacja US w Lublinie

W 2013 r. z sieci wodociągowej powiatu bialskiego korzystały 79 176 osoby. Do gospodarstw domowych dostarczono 2 762,2 dam³ wody.

Na początek strony


Sieć kanalizacyjna

Zdecydowanie w mniejszym wymiarze bezwzględnym, ale z większą dynamiką rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna w miastach i gminach powiatu. Jej łączna długość wzrosła z 122 km w roku 1999 do 495,6 km w roku 2014.

Wskaźnik ludności korzystającej z urządzeń zbiorowego odprowadzania i utylizacji ścieków jest znacznie niższy od analogicznego wskaźnika ludności korzystającej z wodociągów i wynosił 22,0 % w roku 1999 wzrastając do poziomu 36,3 % w roku 2013. Był i jest zdecydowanie niższy zarówno od średniej wojewódzkiej jak i krajowej.

Liczba połączeń kanalizacyjnych oraz jej długość obrazuje poniższe zestawienie:

Lata Sieć kanalizacyjna Podłączenia kanalizacyjne
(stan na 31 grudnia) km szt.
1998 93,2 2 058
1999 121,8 2 721
2000 140,5 3 218
2001 165,4 3 831
2002 186,8 4 305
2003 214,3 4 738
2004 234,9 5 317
2005 253 5 614
2006 263 5 823
2007 267 6 090
2008 272 6 619
2009 287 6 985
2010 337 7 648
2011 411 8 301
2012 487 9 361
2013 487 9 540
2014 495 9 945

Stopień skanalizowania miast i gmin powiatu jest zróżnicowany i przedstawia się następująco (stan na 31 XII 2014r.):

L.p. Nazwa
miasta/gminy
Sieć kanalizacyjna
w km
Połączenia kanalizacyjne
w szt.

 

Miasta
1 Międzyrzec Podlaski 61,0 2362
2 Terespol 33,7 853
Gminy
1 Biała Podlaska 35,0 751
2 Drelów
3 Janów Podlaski 25,3 688
4 Kodeń 16,5 421
5 Konstantynów 11,5 320
6 Leśna Podlaska 8,1 220
7 Łomazy 8,5 286
8 Międzyrzec Podlaski 10,5 151
9 Piszczac 97,4 1160
10 Rokitno 1,0 18
11 Rossosz
12 Sławatycze 22,6 407
13 Sosnówka
14 Terespol 55,1 1025
15 Tuczna 16,2 155
16 Wisznice 57,8 741
17 Zalesie 35,4 387
Powiat bialski 495,6 9 945
Woj. lubelskie 5 918,0 123 267

Źródło danych: „ Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2004 „, publikacja US w Lublinie
W 2013 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 41 196 osób. Odprowadzonych zostało 1411 dam3 ścieków.

Na początek strony


Sieć gazowa

Na koniec 2013 roku powiat posiadał 93,4 km sieci gazowej w tym: przesyłowej 49,8 km i czynnej sieci rozdzielczej 40,5 km. Na terenie powiatu zlokalizowane były 962 przyłącza prowadzące do budynków, posiadały one 891 odbiorców. Zużycie gazu z sieci stanowiło 638,5 tys. m³, natomiast na jednego mieszkańca zużycie wynosiło 5,6 m³.

Gęstość sieci gazowej na 100 km² wynosiła w powiecie bialskim 1,6 km, przy średniej w woj. lubelskim 29,1 km i kraju 38,3 km.

 

Źródło danych: US w Lublinie – Bank Danych Regionalnych

Gęstość sieci rozdzielczej wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na 100 km2 na tle kraju i województwa lubelskiego 31 XII 2013 roku:

L.p. Rodzaj sieci 2013

1

wodociągowa Powiat bialski 68,6
Woj. lubelskie 81,9
Polska 92,0
2 kanalizacyjna Powiat bialski 17,7
Woj. lubelskie 22,0
Polska 42,5
3 gazowa Powiat bialski 1,6
Woj. lubelskie 29,1
Polska 38,3

Źródło danych: Publikacja GUS „ Powiaty w Polsce” 2003 r.

Na początek strony 


Oczyszczalnie ścieków

Na koniec 2013 r. na terenie powiatu bialskiego zlokalizowanych było 28 komunalnych oczyszczalni ścieków w tym: 1 mechaniczna, 16 biologicznych i 3 z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z oczyszczalni tych korzystało 48 550 osób tj. 42,8 % ludności przy średniej w woj. lubelskim 55,5 % i w kraju 70,3 %.
Oprócz oczyszczalni komunalnych funkcjonowało 8 przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Na początek strony


Kotłownie i sieć ciepłownicza

W powiecie bialskim w 2013 roku znajdowało się 39 kotłowni. Długość sieci cieplnej przesyłowej wynosi 19,8 km natomiast długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów 7,0 km.

Na początek strony

Scroll to Top