Gospodarka Powiatu

Gospodarka Powiatu bialskiego


Podmioty gospodarki narodowej

Na koniec 2013 r. na terenie powiatu bialskiego zarejestrowanych było w systemie REGON 6469 podmiotów gospodarki narodowej tj. 3,81% wszystkich podmiotów województwa lubelskiego. Najwięcej jednostek tj. 4112 (76,2%) prowadziło działalność w formie zakładów osób fizycznych. Status spółek prawa handlowego posiadało 4,0% podmiotów, spółek cywilnych 5,6%, spółdzielni 1,3%, przedsiębiorstw państwowych 0,1%.

Pod względem liczby podmiotów powiat bialski zajmował 9 lokatę w województwie lubelskim w tym 7 w grupie powiatów ziemskich.

W grupie podmiotów gospodarki narodowej powiatu bialskiego, w 2013 roku 304 /tj. 4,7 % / działało w sektorze publicznym, a 6165 / 95,3 % / w sektorze prywatnym.

Na koniec 2013 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej w powiecie bialskim wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 1998 r. o 2098 tj. o 32,4 %, a w stosunku do stanu z 2009 r. wzrosła o 688, co stanowi 10,6 %.

Zmiany w liczbie podmiotów w latach 1998 – 2013 wg stanu na 31 grudnia przedstawia poniższa tabela :

Rok  Ogółem Z ogółem
zakłady osób fizycznych i spółki cywilne przedsiębiorstwa państwowe spółki prawa handlowego spółdzielnie
razem w tym:
z udziałem kapitału zagranicznego
1998 4371 3641 6 129 21 86
1999 4560 3790 6 134 24 85
2000 4680 3843 6 153 28 77
2001 5055 4195 6 169 30 75
2002 5422 4543 6 177 31 73
2003 5754 4849 5 185 37 72
2004 5332 4400 3 195 35 69
2005 5393 4414 3 217 39 69
2006 5571 4566 3 222 41 68
2007 5742 4715 3 230 45 66
2008 5851 4809 235 47 61
2009 5781 4708 241 51 62
2010 6047 4937 265 55 61
2013 6469 6165 344 72 59

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Wśród podmiotów powiatu bialskiego 283 / tj. 5,2 %/ działa w sektorze publicznym, a 5110 w sektorze prywatnym. Ogólna liczba podmiotów stanowiących osoby prawne i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej osób prawnych wyniosła 1281, a zakładów osób fizycznych 4112.

Na koniec 2014 roku najwięcej jednostek tj. 4651 /76,9 %/ prowadziło działalność w formie zakładów osób fizycznych. Status spółek prawa handlowego posiadało 265 podmiotów /4,4 %/, spółek cywilnych 290 /4,7 %/, spółdzielni 57 / 1 %/.

W końcu grudnia 2010 r. ponad 94 % wszystkich podmiotów działających na terenie powiatu to jednostki małe zatrudniające do 9 pracowników. Jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób stanowią 5 %,
a powyżej 49 tylko 0,6 %.

L.p. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba pracujących Powiat bialski Woj. lubelskie
Liczba przedsiębiorstw % udział % udział
I Ogółem

6 047 100,0 100,0
1 małe do 9 osób 5 707 94,4 95,2
2 średnie od 10 do 49 301 5,0 4,0
3 duże powyżej 49 39 0,6 0,8

Na koniec 2004 r. najwięcej podmiotów zajmowało się handlem i usługami naprawczymi, oraz budownictwem i działalnością przemysłową.

Liczbę podmiotów gospodarki narodowej na koniec 2013 r. wg wybranych sekcji PKD i ich strukturę na tle województwa lubelskiego przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Wielkość przedsiębiorstwa Powiat bialski Woj. lubelskie
Ogółem % udział % udział
I Ogółem
w tym:
6 591 100,0 100,0
1 rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 381 7,0 2,8
2 przemysł 1495 8,0 8,9
3 budownictwo 13,6 11,9
4 handel i naprawy 1 845 28,7 28,5
5 hotele i restauracje 133 2,5 2,7
6 transport, gospodarka magazynowa i łączność 402 9,0 6,7
7 pośrednictwo finansowe 199 3,7 3,7
8 obsługa nieruchomości i firm, nauka 432 8,1 12,1
9 pozostałe 935 17,6 16,4

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej prowadziło działalność na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego oraz gmin Biała Podlaska i Międzyrzec Podlaski natomiast najmniej w gminach: Sosnówka, Rokitno i Tuczna.

Szczegółowe dane dotyczące liczby podmiotów gospodarki narodowej w miastach i gminach powiatu obrazuje poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie Liczba podmiotów Podmioty na 1000 osób
Ogółem szt. w tym:
zakłady osób fizycznych
Ogółem szt. lokata w tym:
zakłady osób fizycznych
Lokata

 

Miasta
1 Międzyrzec Podlaski 1 467 1 115 84 1 67,2 1
2 Terespol 371 289 69 2 48,7 2
Gminy
1 Biała Podlaska 866 886 75 7 35,4 7
2 Drelów 203 163 40 16 24,7 12
3 Janów Podlaski 285 256 58 5 40,5 4
4 Kodeń 137 82 37 15 20,0 17
5 Konstantynów 197 162 51 9 32,0 8
6 Leśna Podlaska 177 150 49 18 20,0 16
7 Łomazy 235 190 51 10 30,2 10
8 Międzyrzec Podlaski 466 480 55 11 31,5 9
9 Piszczac 333 282 51 12 24,4 13
10 Rokitno 103 79 39 19 17,6 19
11 Rossosz 116 90 51 3 42,6 3
12 Sławatycze 112 90 50 6 36,4 6
13 Sosnówka 100 62 42 13 19,3 18
14 Terespol 276 171 41 14 22,1 14
15 Tuczna 111 73 37 17 21,8 15
16 Wisznice 283 231 62 4 37,5 5
17 Zalesie 209 152 53 8 29,2 11
I Powiat bialski 6 047 5 003 58 X 35,9 X
 II Woj. lubelskie 164 076 129 338 80 X 53,5 X
III Polska 3 909 802 2 961 239 107 X

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

W 2014 roku na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego przypadało 58 podmiotów w województwie lubelskim wskaźnik ten wynosił odpowiednio 80 i kraju 107.

Wg danych z końca 2010 roku najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów ogółem na 1000 ludności występował w miastach powiatu oraz gminach: Biała Podlaska, Wisznice, Janów Podlaski, Zalesie, Międzyrzec Podlaski, a najniższy w gminach: Rokitno, Tuczna, Kodeń i Drelów.

Bardzo ważny wpływ na rozwój powiatu mają podmioty gospodarki narodowej zlokalizowane w Białej Podlaskiej /mieście na prawach powiatu/, których jest 5424 w tym: 4125 stanowią zakłady prowadzone przez osoby fizyczne. Realizują one wiele inwestycji na terenie powiatu bialskiego, świadczą różnego rodzaju usługi. Wiele z tych firm zatrudnia osoby z terenu powiatu, a także zaopatruje się w okolicznych gminach w surowce i materiały do produkcji, oferując również swoje produkty.

Na początek strony


Podstawowe działy gospodarki

Podstawowym działem gospodarki powiatu jest rolnictwo.
Użytki rolne zajmują powierzchnię 180,9tys. ha tj. 65,7% powierzchni powiatu. Podstawową formą własności jest rolnictwo indywidualne. Ogółem w powiecie funkcjonuje 14,9tys. gospodarstw rolnych o areale powyżej 1 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 10,1 ha przy średniej w województwie lubelskim 6,9 ha.
Nie stwarzający zagrożenia ekologicznego przemysł umożliwia produkcję zdrowej żywności. Podstawowymi uprawami w powiecie bialskim są zboża i ziemniaki. Znacząca jest też produkcja warzyw i owoców.
Według danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002r. w ogólnej powierzchni zasiewów wynoszącej 101,5 tys. ha dominują zboża, które stanowiły 84,7 %. Inne uprawy to min. ziemniaki (8,7%) , pastewne (2,2%) oraz przemysłowe (0,8%).
Znaczna powierzchnia tj. 1621 ha przeznaczana jest również pod warzywa, głównie pod uprawę marchwi, pomidorów, kapusty i ogórków.
W powiecie bialskim sady zajmują powierzchnię 2272 ha w tym: areał pod uprawę drzew owocowych, przede wszystkim jabłoni i wiśni, stanowi 1088 ha.
Do głównych uprawianych krzewów należą porzeczki (659 ha). Istotną uprawą są truskawki (288 ha).
W produkcji zwierzęcej podstawowymi kierunkami jest chów bydła i trzody chlewnej.
Według stanu na 20 maja 2002 r. rolnicy powiatu posiadali 43 tys. szt. bydła w tym: 22,2 tys. sztuk krów, 172,3 tys. szt. trzody chlewnej, 5 tys. szt. owiec i 4,3 szt. koni oraz 1844 tys. sztuk drobiu.

Powszechny Spis Rolny wykazał, że obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych jest w powiecie bialskim wyższa niż średnia w woj. lubelskim:

Powiat bialski Województwo lubelskie
Bydło
w tym:
28,2 27,9

krowy

14,5 16,6
Trzoda chlewn 14,5 86,1
Owce 112,8 1,7
Konie 3,3 2,8
Kury 1 056,6 637,1

Do największych podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją rolną należą spółki powstałe na bazie byłych państwowych gospodarstw rolnych takie jak:

 • Zakład Rolno-Handlowy Sp. z o.o. w Cieleśnicy,
 • Przedsiębiorstwo Rolno- Handlowe Sp. z o.o. w Konstantynowie,
 • Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. w Koroszczynie,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AVENA Sp. z o.o w Kodniu,
 • oraz bardzo znana w kraju i za granicą z hodowli koni arabskich Stadnina Koni Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim.

Podstawę przemysłu powiatu bialskiego stanowi przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny i metalowy oraz produkcja materiałów budowlanych.
Na terenie powiatu dobrze rozwinięty jest przemysł mięsny. Do większych zakładów mięsnych należą:

 • „SEDAR” S.A. w Międzyrzecu Podlaskim , spółka z udziałem kapitału zagranicznego zajmująca się produkcją tuszek i elementów z drobiu, przetwórstwem pierza,
 • „Dolina Łąk” Sp. z o.o w Małaszewiczach,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ” FELIX” Sp. z o.o. w Rossoszu,
 • Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „ KAROL” w Strzakłach,
 • Zakład Masarsko-Wędliniarski „ SŁAW-POL” w Terespolu.

Skup i przetwórstwo mleka od rolników z terenu powiatu prowadzą:

 • Spółdzielnia Mleczarska w Białej Podlaskiej,
 • Spółdzielcza Mleczarnia ” SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim.

Na terenie powiatu funkcjonują prywatne młyny, największy z nich to młyn w Kijowcu należący do PPHU MIŁOMŁYN.

Produkcją pieczywa zajmuje się ponad 20 piekarni.

Funkcjonuje również wiele zakładów zajmujących się produkcją wyrobów cukierniczych głównie w Międzyrzecu Podlaskim min. „LIDER’ S-K.G”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” i wiele cukierni.

Na terenie powiatu bialskiego funkcjonują 4 gorzelnie będące wcześniej własnością PGR tj. w Międzyrzecu Podlaskim, Konstantynowie, Cieleśnicy, Witulinie.

Przetwórstwem owoców i warzyw na większą skalę zajmuje się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ciciborze Dużym i PPH „ MIKA” w Janowie Podlaskim

W Janowie Podlaskim działa również Zakład UNO FRESCO TRADEX specjalizujący się w konfekcjonowaniu i dystrybucji bakalii.

Do większych zakładów branży metalowej należy Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej ” MEPROZET ” w Międzyrzecu Podlaskim produkujące maszyny rolnicze m.in. siewniki (do siewu zboża, buraków, kukurydzy), ładowacze, brony.

Produkcją materiałów budowlanych takich jak wyroby z betonu, płyty stropowe, elementy ścienne, cegły, pustaki, płyty styropianowe zajmują się min.:

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chotyłowie,
 • „SWISSPOR POLSKA” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim,
 • Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Usługowa ” ŻELBET ” w Międzyrzecu Podlaskim.

Przedsiębiorcy z branży drzewnej wytwarzają głównie stolarkę budowlaną, meble drewniane i drewnopodobne . Działające w wielu gminach tartaki produkują tarcicę liściastą i iglastą.
Do większych zakładów tej branży należy Zakład w Terebeli, wytwarzający meble, należący do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „BIASOV-MEBLE” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oraz Zakład Stolarsko-Budowlany w Łomazach produkujący głównie okna.

W powiecie bialskim funkcjonują również zakłady przemysłu lekkiego. Do największych zakładów zajmujących się produkcją odzieży należą:

 • „IPACO” Sp. z o.o., Wysokie k/ Międzyrzeca Podlaskiego,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ” PATEX ” w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Spółdzielnia Pracy ” ODZIEŻ” w Międzyrzecu Podlaskim.

Ważnym działem gospodarki powiatu bialskiego jest budownictwo.

Na dzień 31 XII 2004 r. działalność w tej dziedzinie prowadziło 521 podmiotów, głównie prywatnych. Do dużych firm świadczących usługi w zakresie budownictwa drogowego należy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Międzyrzec Podlaski S.A. w Międzyrzecu Podlaskim. Realizacją robót melioracyjnych i budownictwem z zakresu infrastruktury komunalnej (m.in. wodociągi, oczyszczalnie ścieków) zajmuje się Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodno – Melioracyjnych w Międzyrzecu Podlaskim. Wiele inwestycji z zakresu budownictwa wykonują również firmy mające swoją siedzibę w Białej Podlaskiej.

Atutem powiatu bialskiego jest przygraniczne położenie na osi ważnych transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych.
Położenie powiatu stwarza warunki do rozwoju transportu. Na terenie powiatu działa wiele firm zajmujących się tą działalnością. Do firm tych należą min.:

 • Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Małaszewiczach, wchodzący w skład Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe CARGO SA,
 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „ EUROPTIR” w Międzyrzecu Podlaskim,
 • JAKONTRANS w Grabanowie.

Dużą rolę pełnią firmy związane z obsługą granicy, transportem paliw, gospodarką magazynową.
W powiecie bialskim 1845 podmiotów zajmuje się handlem i naprawami. Jest to 34,6% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie powiatu.

Na terenie powiatu , wg stanu na koniec 2003 roku, funkcjonowały 1122 sklepy , w tym: 450 w miastach tj. Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu.

W 10 gminach i 2 miastach zlokalizowanych było 15 targowisk stałych. Sprzedaż paliw prowadzona była w 34 punktach, z których 15 usytuowanych było w miastach powiatu.
Na terenie powiatu funkcjonuje również 133 hoteli i restauracji.

Na początek strony


Turystyka

Powiat bialski posiada duże walory turystyczne, które od lat przyciągają turystów. Należą do nich m.in.:

 • urokliwe tereny nadbużańskie z Parkiem Krajobrazowym „ Podlaski Przełom Bugu”,
 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim i organizowane w niej słynne sierpniowe aukcje koni arabskich,
 • unikalne w skali kraju obiekty sakralne i miejsca kultu wyznawców religii rzymskokatolickiej i unickiej (Kodeń, Leśna Podlaska, Pratulin, Kostomłoty) i prawosławia (Jabłeczna),
 • zespoły pałacowo-parkowe np. w Cieleśnicy, Konstantynowie, Romanowie,
 • Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie – słynnego polskiego pisarza,
  liczne imprezy folklorystyczne

Powiat dysponuje rozwiniętą bazę noclegowo- hotelową, sezonowymi schroniskami młodzieżowymi, pensjonatami i kwaterami agroturystycznymi.

W  2014 r. bazę noclegową turystyki stanowiło 25 obiektów (w tym: 17 całoroczne), dysponujące 986 miejscami noclegowymi (w tym: 659 miejsca całoroczne) co obrazuje poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie Stan na XII 2014
Obiekty Miejsca noclegowe
ogółem w tym całoroczne ogółem w tym całoroczne
I Obiekty noclegowe ogółem
w tym:
25 17 986 659
1 hotele 5 5 274 274
2 motele 1 1 46 46
3 pensjonaty 1 1 80 80
II Inne obiekty hotelowe 4 4 117 117
4 szkolne schroniska młodzieżowe 6 6 216
5 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 2 2 100 100
6 pozostałe obiekty niesklasyfikowane 2 2 111

W 2014 roku z noclegów w w/w obiektach skorzystało 49 808 osób w tym: 14 550 turystów zagranicznych. Ogółem udzielono 60 038 noclegów w tym: 15 871 osobom z zagranicy.

L.p. Wyszczególnienie Stan na XII 2014
korzystający z noclegów udzielone noclegi
ogółem w tym turyści z zagranicy ogółem w tym turyści z zagranicy
I Obiekty noclegowe ogółem
w tym
49 808 14 550 60 038 15 871
1 hotele 15 463 12 344 35 324 13 598
2 motele 550 3 550 3
3 pensjonaty 3 485 6 118
II Inne obiekty hotelowe 7 757 1 965 12 162 2 226
4 szkolne schroniska młodzieżowe 500 52 674 52
5 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 2 012 207 3 757 968
6 pozostałe obiekty niesklasyfikowane 208 639

Do większych jednostek oferujących noclegi należą:

 • EuropejskieCentrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,
 • Hotel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie,
 • Pensjonat „ Uroczysko Zaborek” k/ Janowa Podlaskiego,
 • WOSTIM S.j. w Woskrzenicach,
 • Ośrodki Wypoczynkowy w Kodniu i Neplach,
 • „Dworek Łukowiska” we wsi Bubel Łukowiska,
 • Motel „Pod Dębami” w Kobylanach.

W ostatnich latach oddane zostały do użytkowania nowe hotele:

 • „ Horbowianka” w kol. Horbów (100 miejsc noclegowych),
 • Hotel „ Jagusia” w Sławatyczach (44 miejsca noclegowe),
 • PHU HENRY Hotel w Terespolu (30 miejsc noclegowych).

W budowie jest hotel o wysokim standardzie w Kobylanach. Aktualnie liczba miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania zbliża się do 1000. Ponadto turyści mogą skorzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych oraz z bazy noclegowej znajdującej się w Białej Podlaskiej (842 miejsca noclegowe).

W regionie bialskim powstają nowe firmy. Wiele istniejących rozbudowuje i unowocześnia swój potencjał produkcyjny. W ostatnich latach powstały min. Zakłady Mięsne w Strzakłach i Horbowie, Zakład Cukierniczy LIDER’S w Międzyrzecu Podlaskim, Chłodnia w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Janowie Podlaskim, rozbudowywana jest Stadnina Koni w Janowie Podlaskim (obiekty inwentarskie: obora, ujeżdżalnia koni z zapleczem towarzyszącym, stajnie). Wybudowane zostały nowe stacje paliw, obiekty handlowe i hotele (w Horbowie, Sławatyczach, Terespolu). W najbliższym czasie uruchomiona zostanie przez firmę WIPASZ nowa Wytwórnia Pasz w Międzyrzecu Podlaskim.

Dla rozwoju regionu bialskiego ważna jest realizacja planów PKP CARGO związanych z utworzeniem Wschodniego Centrum Logistycznego.

Wiele firm pozyskało środki pomocowe z Unii Europejskiej na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, unowocześnienie produkcji, wprowadzenie nowych technologii. Coraz więcej firm uzyskuje wymagane certyfikaty umożliwiające eksport produkowanych produktów na rynki zagraniczne oraz świadczenie różnego rodzaju usług.

Powiat bialski potrzebuje nadal wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć warunkujących dalszy jego rozwój, poprawę stanu infrastruktury technicznej i rozbudowę potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw.

Mimo znaczących zasobów pracy i kapitału, a także unikalnych walorów krajobrazowych wartość produktu krajowego brutto (PKB) na 1 mieszkańca wynosi w podregionie bialskopodlaskim tylko 12,4 tys. zł przy średniej w woj. lubelskim 14,3 tys. zł i Polsce 20,4 tys. zł (dane za 2002r.).

Należy podkreślić, że cały region lubelski charakteryzuje się najniższym w kraju poziomem PKB na 1 mieszkańca. Stanowi on 70 % średniego poziomu dla Polski i około 25 % średniej Unii Europejskiej.

Na początek strony


Infrastruktura ekonomiczna – Otoczenie przedsiębiorczości

W powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska działa wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych usytuowanych na terenie powiatu.

Istotną rolę spełniają min. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Celna i Urząd Celny, Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz liczne instytucje ubezpieczeniowe w tym : Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z usług kilkunastu banków mających swoje siedziby lub oddziały w Białej Podlaskiej oraz z rozbudowanej sieci banków spółdzielczych tj.:

 • BS w Białej Podlaskiej (Oddziały w Janowie Podlaskim, Rossoszu, Tucznej, Zalesiu),
 • BS w Konstantynowie,
 • BS w Łomazach (Oddziały w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Piszczacu, Rokitnie, Sławatyczach, Terespolu),
 • BS w Międzyrzecu Podlaskim (Oddział w Drelowie),
 • BS w Wisznicach (Oddział w Sosnówce).

Istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości na terenie powiatu bialskiego pełnią instytucje samorządu gospodarczego i wiele stowarzyszeń, do których należą przede wszystkim:

 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza działająca od ponad 10 lat,
 • Międzyrzeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników z/s w Białej Podlaskiej,
 • Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego z/s w Białej Podlaskiej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Polski z Unią Europejską.

Ważną rolę pełnią też Cechy Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności na wsi, prowadzą Oddział w Grabanowie Lubelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Oddział Lubelskiej Izby Rolniczej mający swoją siedzibę w Białej Podlaskiej.

Na rzecz rozwoju rolnictwa działają również społeczno – zawodowe organizacje rolnicze, reprezentujące potrzeby i interesy zawodowe rolników.

Istotną rolę w szerzeniu postępu w rolnictwie pełni Stacja Doświadczalna Oceny Odmian z/s w Ciciborze Dużym.

Działalność gospodarstw agroturystycznych wspiera Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne z siedzibą w Janowie Podlaskim.

Przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rady Regionalnej w Białej Podlaskiej.

W Białej Podlaskiej mają siedziby Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz od października 2003r. Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Agencja Rozwoju Lokalnego, których zadaniem jest min. udzielanie pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej i pozyskiwaniu środków pomocowych.

Na początek strony

Scroll to Top