Jak przekazać 1% podatku

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy- wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37)- o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może skorzystać z tej możliwości w dwojaki sposób:

 • Wpłacić dowolną kwotę (wysokość wpłaty może być nieograniczona) na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednakże wypełniając roczne zeznanie podatkowe, może pomniejszyć należny podatek jedynie o 1%;
 • Wypełnić zeznanie podatkowe i obliczyć kwotę stanowiącą 1% należnego podatku dochodowego, a następnie wpłacić obliczoną kwotę na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (kolejne etapy postępowania w tej sytuacji ilustruje poniższy diagram).

O czym należy pamiętać?

 • 1% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy;
 • przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wpłata powinna nastąpić na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w terminie 1 stycznia- 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (czyli np.; do 30 kwietnia 2005 za rok 2004).
 • zmniejszenia nie stosuje się, jeżeli :
 • wpłata nastąpiła na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność gospodarcza polegającą na wytworzeniu wyrobów m.in. przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego i spirytusowego (art. 27d ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • dokonanie wpłaty zostało odliczone od dochodu oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art.27d ust.4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • zmniejszeniu może ulec także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obliczony i wykazany w zeznaniu rocznym (PIT- 28), które składa się w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (czyli od 31 stycznia 2005 za rok 2004).

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

KROK 1

WYBIERZ ORGANIZACJĘ

Wybierz jedną lub kilka organizacji pożytku publicznego, którym chcesz przekazać 1% swojego podatku.

Urzędowy wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronach internetowych:

Krajowy Rejestr Sądowy: http://opp.ms.gov.pl/
Pożytek: http://pozytek.ngo.pl

KROK 2

SPRAWDŹ DANE ORGANIZACJI

Sprawdź dane organizacji konieczne do dokonania wpłaty:

 • dokładna nazwa
 • adres i numer konta

Wszystkie informacje można uzyskać od samych organizacji (np.: znaleźć na ich stronach internetowych) oraz w terenowych wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego w 20 Sądach Rejonowych.

KROK 3

WYPEŁNIJ PIT

Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT- 36 lub PIT- 37) i ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

KROK 4

OBLICZ 1% PODATKU

Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT (PIT-36 lub PIT-37).
W części zatytułowanej ,, Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajdują się na rubrykach ,, Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego- na podstawie art.27d ustawy”.

 • dla PIT-36 jest to pozycja nr 192,
 • dla PIT-37 jest to pozycja 123.

KROK 5

OBLICZ 1% OD PODATKU

Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę (krok4)*.

*) Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

KROK 6

DOKŁADNIE WYPEŁNIJ DOKUMENT WPŁATY

Dokument wpłaty musi zawierać:

 • imię i nazwisko wpłacającego;
 • adres wpłacającego;
 • kwotę dokonanej wpłaty;
 • nazwę organizacji na rzecz której dokonujesz wpłaty;
 • tytuł wpłaty np. ,, wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

KROK 7

WPŁAĆ OBLICZONĄ KWOTĘNA KONTO WYBRANEJ ORGANIZACJI

Obliczoną kwotę wpłać na konto wybranej organizacji, w terminie składania zeznań podatkowych- czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia.
Możesz to zrobić:

 • w banku,
 • lub na poczcie.

KROK 8

ZACHOWAJ POKWITOWNIE

Pokwitowanie dokonanej wpłaty zachowaj do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

KROK 9

CZEKAJ NA ZWROT 1% PODATKU

Organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego ) dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku*.

*) Mechanizm ten stosuje się w przypadku nadpłaty. W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego.

W przypadku wątpliwości, z pytaniami mogą się Państwo zwrócić do właściwego urzędu skarbowego

Dodatkowych informacji na temat „1%” można szukać również pod adresem www.jedenprocent.pl
Scroll to Top