Umowa partnerska w sprawie transgranicznego projektu drogowego podpisana

11 lipca starosta bialski Mariusz Filipiuk podpisał umowę partnerską z przedstawicielami przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Briestobldorstroj” w Brześciu na Białorusi. Jest to partner powiatu bialskiego w projekcie o nazwie „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi Malorita – Miedno – Znamienka na odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo. Realizacja projektu ułatwi komunikację mieszkańców powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego, przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. Wykonanie modernizacji dróg pozwoli mieszkańcom na właściwe wykorzystanie posiadanych środków transportu. Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie ich nośności i szerokości zapewni komfort podróży osobom korzystającym z alternatywnego dojazdu do przejść granicznych w Terespolu, Kukurykach i Sławatyczach oraz okolicznych miejscowości omijając mocno obciążoną ruchem drogę krajową Nr 2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L obejmie: poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m, korektę łuków, wykonanie warstwy wzmacniająco – wyrównawcze i warstwy ścieralnej nawierzchni w technologii mas bitumicznych, przebudowę zatok autobusowych, regulację poboczy gruntowych oraz renowację systemu odwodnienia (odmulenie rowów, przebudowę i oczyszczenie przepustów), wymianę i korektę istniejącego oznakowania oraz nasadzenia drzew. Przebudowa drogi Malorita – Miedno – Znamienka obejmie: wykonanie nawierzchni asfaltowej, poszerzenie istniejącej jezdni, korektę łuków, przebudowę zatok autobusowych, regulację poboczy gruntowych oraz renowację systemu odwodnienia (odmulenie rowów, przebudowę i oczyszczenie przepustów), wymianę i korektę istniejącego oznakowania oraz nasadzenia drzew.

Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg, zależnie od potrzeb obydwu partnerów. Powstanie również wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i know-how z zakresu zarządzania utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Całkowita wartość projektu to 8 687 608,00 zł. Powiat bialski pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 7 818 847,21 zł, co stanowi 90 % wartości całego zadania. Wkład własny to zatem jedynie 10 %. Obecnie oczekujemy na Uchwałę Rady Ministrów Republiki Białoruś dotyczącą zatwierdzenia projektu. Bez rejestracji projektu na Białorusi nie można wnioskować o zaliczkę ani rozpocząć projektu po stronie polskiej.

Scroll to Top