Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), z dniem 24 września 2020 roku Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 281/2020
z dnia 24 września 2020 r. wyznaczył koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Funkcję tę pełniła będzie Pani Anna Jureczek – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
Zadania koordynatora ds. dostępności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i jednostki organizacyjne Powiatu Bialskiego,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Bialski zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sferze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przekazywania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Bialskim.

Dane kontaktowe koordynatora:
Anna Jureczek – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
e-mail: zdrowie@powiatbialski.pl
tel. (83) 351-13-42

Przekierowanie do podjętej Uchwały

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji samorządowej opracowuje i przyjmuje do realizacji Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

            Powiat Bialski/Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej jako organ administracji samorządowej dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami przez Koordynatora ds. dostępności został opracowany „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Bialski na lata 2020-2021”, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają ww. osoby. Konsekwencją jest zakreślenie odpowiednich działań korygujących.

PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

PRZEZ POWIAT BIALSKI NA LATA 2020-2021

Lp.Zakres działalnościRealizującySposób realizacjiTermin
1.Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Dyrektor Wydziału Spraw SpołecznychUchwała Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności.
Publikacja na stronie internetowej i BIP Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej danych Koordynatora do spraw dostępności.
IX 2020r.
2.Opracowanie, zatwierdzenie i przekazanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.KoordynatorZatwierdzenie zarządzeniem Starosty Bialskiego publikacji na stronie BIP-u „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Bialski na lata 2020-2021”.IX 2020r.
3.Przekazywanie mieszkańcom Powiatu Bialskiego informacji na temat wdrażania przez Powiat Bialski ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej.KoordynatorPrzesłanie pism do jednostek. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej i BIP Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.na bieżąco,
w zależności od potrzeb
4.Zalecenie dyrektorem jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego wyznaczenia osoby/osób odpowiedzialnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostce.Koordynator
 1. Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego zalecających wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostce.
 2. Stworzenie wykazu osób odpowiedzialnych w jednostkach organizacyjnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostce.
IX-X 2020r.
5.Przekazanie jednostkom organizacyjnym Powiatu Bialskiego aktualnych wytycznych, materiałów itp. dotyczących wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.KoordynatorPrzekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.na bieżąco,
w zależności od potrzeb
6.Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.KoordynatorWdrożenie strony internetowej i BIP zgodnie z wymogami WCAG 2.1.IX–XII 2020r.
7.Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami.KoordynatorSporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na:
 1. osoby korzystające z usług instytucji Powiatu Bialskiego;
 2. pracowników instytucji Powiatu Bialskiego.
X-XI 2020r.
8.Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówkami użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego.Koordynator
 1. Umieszczenie na stronie internetowej i na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów
  i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówkami użyteczności publicznej będącymi własnością Powiatu Bialskiego.
 2. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania ww. placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami.
X-XI 2020r.
9.Współpraca z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami funkcjonującymi w Powiecie Bialskim w zakresie dostosowania powiatowych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
 1. Wystosowanie pisma do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby ze szczególnymi potrzebami z prośbą o przekazanie uwag dotyczących obecnych problemów z jakimi spotykają się oni w powiatowych obiektach użyteczności publicznej.
 2. Analiza przekazanych wniosków i wypracowanie wspólnych rozwiązań służących dostosowaniu ww. obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.
X-XI 2020r.
10.Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Powiatu osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
Biuro Rady
Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Powiatu.X-XII 2020r.
11.Dokonanie analizy stanu obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego pod kątem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
 1. Powołanie przez Starostę Bialskiego zespołu zadaniowego ds. oceny dostępności architektonicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Dokonanie przez ww. zespół przy ścisłej współpracy osób wskazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu analizy obecnego stanu obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego pod kątem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem opinii przekazanych przez mieszkańców powiatu, Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby ze szczególnymi potrzebami.
 3. Przedstawienie przez ww. zespół koncepcji dostosowania obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Zatwierdzenie przez Starostę Bialskiego programu działania dotyczącego przystosowania obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
X-XII 2020r.
12.Dokonanie analizy dostępności obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Bialskiego w zakresie cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
 1. Powołanie przez Starostę Bialskiego zespołu zadaniowego ds. oceny dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Dokonanie przez ww. zespół przy ścisłej współpracy osób wskazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu analizy obecnego stanu obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego pod kątem dostosowania ich w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem opinii przekazanych przez mieszkańców powiatu, Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby ze szczególnymi potrzebami.
 3. Przedstawienie przez ww. zespół koncepcji cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego dostosowania obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Zatwierdzenie przez Starostę Bialskiego programu działania dotyczącego przystosowania obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego do wymogów w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
X-XII 2020r.
13.Dokonanie przeglądu procedur, regulaminów itp. obowiązujących w Starostwie Powiatowym i w jednostkach powiatowych pod kątem dostosowania ich do zasady zapewniania dostępności, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
Pracownicy
 1. Dokonanie przez pracowników merytorycznych przeglądu procedur dotyczących w szczególności:
  • zlecania lub powierzania zadań publicznych;
  • udzielania zamówień publicznych, pod kątem dostosowania ich do zasady zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Dostosowanie ww. procedur do zasady zapewnienia dostępności, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. XII 2020r.


 2. X 2021r.
14.Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w budynkach będących siedzibą Starostwa Powiatowego.Koordynator
 1. Opracowanie dokumentu opisującego wykorzystanie alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Umieszczenie na stronie internetowej i stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
X-XI 2020r.
15.Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
 1. Dokonanie analizy dotychczas podjętych działań w zakresie realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Opracowanie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z formularzem opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przekazanie go do Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej.
 3. Przyjęcie ww. Raportu przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i przekazanie go do Wojewody Lubelskiego.
 4. Zamieszczenie ww. Raportu na stronie internetowej w Aktualnościach oraz na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
 1. II 2021r.


 2. II-II 2021r.


 3. III 2021r.


 4. III 2021r.
16.Realizacja przyjętych programów działania dotyczących przystosowania obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator
 1. Zapoznanie pracowników obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego z przyjętymi programami działania dotyczącymi przystosowania obiektów instytucji powiatowych do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Wdrażanie działań przyjętych w programach działania dotyczących przystosowania obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Bialskiego do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Monitorowanie przez koordynatora ds. dostępności realizacji przyjętych programów działania.
 1. XII 2020r.


 2. IX 2021r.


 3. na bieżąco
17.Kampania informacyjna.KoordynatorPrzygotowanie kampanii informacyjnej na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.na bieżąco, przez cały okres

Scroll to Top