Konferencja „Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej”

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizowali w dniu 16 marca  2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu konferencję nt. „Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej”. Była ona adresowana do podmiotów zainteresowanych wytwarzaniem tradycyjnych produktów spożywczych, w szczególności do gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów turystycznych, dla których wytwarzanie produktów tradycyjnych stanowiłoby poszerzenie oferty turystycznej. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób. Konferencję w imieniu Starosty Bialskiego otworzyła dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starosta Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz. Zebranych powitał również gospodarz miejsca Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, który wyraził uznanie dla podjętej tematyki i podkreślił zasługi mieszkańców Gminy Kodeń w promowaniu produktów tradycyjnych.

Od 1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy ustawy ułatwiające rolnikom sprzedaż żywności, w tym przetworzonej pochodzącej z własnej uprawy, hodowli lub chowu.  Jest to możliwe w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego. Wspomniana ustawa i stosowne rozporządzenia określają kryteria
i warunki jakie muszą być spełnione przy tego typu działalności, w tym również wymogi bezpieczeństwa żywności. Zagadnienia te w  nawiązaniu do tworzenia oferty turystycznej  połączonej z kulinarnym dziedzictwem,  przedstawiła   Bożenna Warda,  doradca  Lubelskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego.

Agnieszka Sęczyk, doradca Lubelskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego prezentowała możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez rolników. Aktualnie trwa nabór w ramach poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Rolnicy, prowadzący małe gospodarstwa rolne, ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie mają możliwość rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą korzystają z premii w wysokości 100000 zł.

Pod koniec marca odbędzie się nabór wniosków w ramach poddziałania  „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W przeciwieństwie do poprzedniego poddziałania, pomoc będzie przyznawana na inwestycje w działalność rolniczą. Docelowo musi się  poprawić  dochodowość takiego gospodarstwa.

Emilia Maleńczyk – pracownik Biura Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania przedstawiła możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w zakresie podejmowania, a także rozwijania działalności gospodarczej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Bialskopodlaskiej LGD. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani o warunkach, zakresie, formie wsparcia oraz o niezbędnej dokumentacji, którą należy złożyć przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Po przerwie obecni wysłuchali wystąpienia nt. warunków prawno-podatkowych związanych ze świadczeniem usług turystycznych, w szczególności usług agroturystycznych oraz w zakresie warunków prawno-podatkowych związanych z wytwarzaniem i  sprzedażą produktów rolnych na poziomie gospodarstwa (rolniczy handel detaliczny). Prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej: Anna Godlewska i Ryszard Bachonko.

Andrzej Krywicki – Wiceprezes nowo powstałej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną” (LOT) podczas wystąpienia w sugestywny sposób uświadomił obecnym, że zakładane cele działalności Stowarzyszenia opierają się na promowaniu i reklamie swoich członków, a także organizowaniu szkoleń mających podnieść poziom oferty turystycznej i obsługi turystów.

DSC_0513 DSC_0515 DSC_0520

DSC_0536 DSC_0541 DSC_0543 DSC_0546 DSC_0549 DSC_0552 DSC_0556 DSC_0559

 

Scroll to Top