Lokalna organizacja turystyczna już zarejestrowana

29 grudnia 2016 r.  w Krajowym Rejestrze Sądowym  została oficjalnie zarejestrowana Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną” co oznacza, że rozpoczyna działalność. W skład Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną” wchodzą: Prezes Arkadiusz Misztal, Wiceprezes Andrzej Krywicki, Sekretarz Artur Bieńkowski, Skarbnik Jolanta Dawidziuk oraz członek Wiesław Bylina.
Pierwsze oficjalne posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 12.01 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Przedmiotem obrad były zagadnienia dot.  utworzenia oferty turystycznej dla usługodawców z terenu powiatu bialskiego. Zarząd LOT ustalił, że na najbliższym spotkaniu z członkami stowarzyszenia w 02.02.2017 r. w Dworku Jolanta w Czosnówce
we współpracy z członkami stowarzyszenia zostanie ustalona szczegółowa oferta turystyczna dla poszczególnych grup odbiorców.

Przypomnijmy: lokalna organizacja turystyczna (LOT) jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego (głównie szczebla gminnego i powiatowego) oraz lokalnej branży turystycznej
w zakresie promocji turystycznej regionu obejmującego obszar działania tej organizacji. Do priorytetowych jej zadań należy kreowanie (tworzenie, promocja i rozwój) lokalnych produktów turystycznych. LOT jest organizacją o formie prawno-organizacyjnej stowarzyszenia. Na zasadzie równouprawnionych partnerów działa z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi (szczebel wojewódzki) oraz Polską Organizacją Turystyczną pracując na silny wizerunek Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Wszyscy zainteresowani przyłączeniem do LOT  „Między Bugiem a Krzną” proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć na zebranie
w dniu 2 lutego 2017 r. w Czosnówce lub do pokoju 217 w Starostowie Powiatowym w Białej Podlaskiej.
W niedługim czasie zostanie uruchomiona domena stowarzyszenia. Tymczasem zachęcamy do odwiedzenia profilu LOT-u  na facebooku.
https://www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-Turystyczna-Mi%C4%99dzy-Bugiem-a-Krzn%C4%85-1077383989037956/

DEKLARACJA osoby prawne

DEKLARACJA osoba fizyczna

fotografia  – Artur Bieńkowski

Scroll to Top