Ludność

Ludność Powiatu Bialskiego


 Ludność Powiatu bialskiego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba ludności w powiecie bialskim wynosiła 112 901 osób tj. 5,25 % ludności województwa lubelskiego.
Pod względem liczby ludności powiat zajmuje 4 lokatę w województwie tj. za miastem Lublin i powiatami lubelskim oraz puławskim.
W miastach Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu mieszka 23 tys. ludności tj. 20,3 % ludności powiatu. W województwie lubelskim udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności wynosi 46,5 % natomiast w kraju 60,9 %.
Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 41,6 osób przy średniej w województwie lubelskim – 87 i kraju 122 osoby.
W ogólnej liczbie mieszkańców powiatu kobiety stanowią 50,4 %. Wskaźnik ilości kobiet na 100 mężczyzn wynosi 102 przy średnim w województwie lubelskim na poziomie 107 osób.

Stan ludności powiatu w latach 1998 – 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

    w tym:
Lata Ludność ogółem  
    kobiety mężczyźni
1998 * 118 026 59 480 58 546
1999 * 117 669 59 390 58 279
2000 * 117 259 59 095 58 164
2001 * 116 839 58 925 57 914
2002 ** 115 348 58 381 56 967
2003 ** 115 112 58 240 56 872
2004 ** 114 449 57 892 56 557
2005 ** 113 975 57 700 56 275
2006 ** 113 808 56 126 57 682
2007** 113 511 57 520 55 991
2008** 113 338 57 512 55 826
2009** 112 846 57 278 55 568
2010** 112 538 57 052 55 486
2011*** 114 052 57 540 56 512
2012*** 113 672 57 340 56 332
2013*** 113 336 57 149 56 187
2014*** 112 901 56 950 55 951

* dane US opracowane przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu 1996
** dane US opracowane przy wykorzystaniu wyników Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002

*** dane GUS, Bank Danych Lokalnych

Wg danych statystycznych najwięcej ludności powiatu mieszka w mieście Międzyrzec Podlaski oraz w gminach: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Piszczac i Terespol, a najmniej w gminach: Rossosz, Sławatycze i Sosnówka.
Do najbardziej zaludnionych na 1km2 jednostek samorządowych / poza miastami powiatu/należą gminy: Terespol, Konstantynów, Leśna Podlaska i Piszczac. Wskaźnik ten jest najniższy w gminach Sosnówka, Tuczna, Rokitno i Drelów.

Podstawowe dane dotyczące ludności w poszczególnych miastach i gminach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

L.p. Wyszczególnienie Ludność
ogółem
% udział Lokata Ludność*
na 1km2
Lokata
Miasta
1 Międzyrzec Podlaski 17 102 15,15 1 854 1
2 Terespol 6 002 5,13 6 573 2
Gminy
1 Biała Podlaska 13 848 12,26 2 43 9
2 Drelów 5 499 4,87 7 24 16
3 Janów Podlaski 5 468 4,84 8 40 7
4 Kodeń 3 742 3,31 14 25 15
5 Konstantynów 4 138 3,66 13 48 4
6 Leśna Podlaska 4 334 3,84 12 44 5
7 Łomazy 5  109 4,52 9 26 14
8 Międzyrzec Podlaski 10 539 9,33 3 40 8
9 Piszczac 7 381 6,64 4 43 6
10 Rokitno 3 097 2,74 16 22 17
11 Rossosz 2 331 2,06 19 30 11
12 Sławatycze 2 415 2,14 18 34 10
13 Sosnówka 2 532 2,24 17 17 19
14 Terespol 6 839 6,06 5 48 3
15 Tuczna 3 246 2,88 15 19 18
16 Wisznice 5 060 4,48 10 29 13
17 Zalesie 4 427 3,92 11 30 12

I Powiat bialski  112 901 100 x 41 x
II Województwo lubelskie 2 185 156 x x 85 x

* GUS, Bank Danych Lokalnych
W ogólnej liczbie ludności powiatu osoby w wieku nieprodukcyjnym stanowią 38,2 % przy średniej w województwie lubelskim 37,6%.
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 62 osoby w wieku nieprodukcyjnym (woj. 62,9).
Struktura wiekowa ludności powiatu na tle województwa lubelskiego przedstawia się następująco:

Powiat bialski Woj. lubelskie Polska
osoby % udział % udział % udział
Ogółem
w tym:
112 901
100,0 100,0 100,0
przedprodukcyjny 22 325 19,8 18,1 18,0
produkcyjny 69 787 61,8 62,4 63,0
poprodukcyjny 20 789 18,4 19,5 19,0

*   wiek przedprodukcyjny 0-17 lat

** wiek produkcyjny: 15-64 lat mężczyźni, 15-59 lat kobiety

*** wiek poprodukcyjny: mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej

W miastach i gminach powiatu sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Udział osób w wieku:

  • produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosi od 56,9 % w gminie Tuczna do 63,7 %
    w mieście Międzyrzec Podlaski,
  • przedprodukcyjnym od 15,6 % w gminie Sosnówka do 22,1 % w gminie Biała Podlaska,
  • poprodukcyjnym od 14,7 % w gminie Biała Podlaska do 25,5 % w gminie Tuczna.

Negatywnym zjawiskiem na terenie powiatu bialskiego jest, wzrastający w ostatnich latach, ujemny przyrost naturalny, znacznie wyższy niż średni w kraju i woj. lubelskim oraz ujemne saldo migracji.
Podstawowe informacje na temat zawieranych małżeństw, ruchu naturalnego i migracji ludności, na przestrzeni ostatnich lat, przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2013
1 Małżeństwa 710 703 650 539 612 643 644 571
2 Urodzenia żywe 1524 1463 1461 1304 1243 1216 1209 1145
3 Zgony 1572 1502 1493 1435 1389 1369 1415 1371
4 Przyrost naturalny -48 -39 -32 -131 -146 -153 -206 -226
5 Napływ ludności 1334 1436 1190 1124 1288 1203 1248 1110
6 Odpływ ludności 1533 1677 1552 1472 1475 1442 1487 1463
7 Saldo migracji -199 -241 -362 -348 -187 -239 -239 -353

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Dane te na 1000 ludności na tle województwa lubelskiego i kraju obrazuje poniższa tabela:

L.p. Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 Małżeństwa
  powiat bialski 5,93 5,89 5,46 4,54 5,23 5,51 5,54
woj. lubelskie 5,45 5,82 5,6 5,16 5,36 5,42 5,44
kraj 5,4 5,7 5,5 5,1 5,0 5,1 5,0
2 Urodzenia żywe
  powiat bialski 12,72 12,26 12,27 10,98 10,62 10,42 10,40
woj. lubelskie 10,85 10,42 10,30 10,03 9,43 9,65 9,47
kraj 10,2 9,9 9,9 9,6 9,3 9,2 9,3
3 Zgony
  powiat bialski 13,12 12,58 12,54 12,08 11,87 11,73 12,17
woj. lubelskie 10,76 10,52 10,36 10,20 10,29 10,36 10,38
kraj 9,7 9,9 9,6 9,5 9,4 9,6 9,5
4 Przyrost naturalny
  powiat bialski -0,40 -0,33 -0,27 -1,10 -1,25 -1,31 -1,77
woj. lubelskie 0,08 -0,10 -0,05 -0,17 -0,86 -0,70 -0,91
kraj 0,5 0,0 0,3 0,1 -0,1 -0,4 -0,2

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie i GUS

Na początek strony


Wykształcenie ludności Powiatu bialskiego

Wg wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań (stan na 20 V 2002 r.) w przeanalizowanej grupie ludności powiatu (w wieku 13 lat i więcej) stanowiącej 94 375 osób wykształcenie ponadpodstawowe posiadało 54,2 % osób tej grupy w tym: wykształcenie wyższe 4,9%, policealne 3,0%, średnie 23,2 %, zasadnicze zawodowe 23,1%.
Ludność z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym stanowiła 45,7% przy średniej w woj. lubelskim 38,7%.

Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu jest znacznie niższy niż średni w województwie lubelskim, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie
Powiat bialski Woj. lubelskie
osoby % udział % udział
Ludność ogółem
w tym:
112 901
w wieku 13 lat i więcej 94 375 100,0 100,0
z tego:
wg. poziomu wykształcenia
wyższe 4 609 4,9 9,4
policealne 2 858 3,0 3,5
średnie
w tym:
21 872 23,2 27,6
zawodowe 16 030 17,0 19,2
ogólnokształcące 5 842 6,2 8,4
zasadnicze zawodowe 21 790 23,1 20,2
podstawowe 36 570 38,7 33,4
podstawowe nieukończone
(i bez wykształcenia)
6 574 7,0 5,3
nieustalone 102 0,1 0,6

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego w Lublinie

Wśród osób z wyższym wykształceniem osoby w wieku do 39 lat stanowią 55,1%, w przedziale od 40 do 49 lat 21,7%, a powyżej 50 roku życia 23,2%.

Strukturę osób z wyższym wykształceniem przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie Ogółem % udział
I Ludność z wyższym wykształceniem
w tym:
4 609
100,0
1. Kobiety 2 873 62,3
2. Mężczyźni 1 736 37,7
II Ludność z wyższym wykształceniem wg wieku
w tym:
4 609
100,0
1.

20-29 lat

1 222 26,5
2.

30-39 lat

1 318 28,6
3.

40-49 lat

1 000 21,7
4.

50-59 lat

616 13,4
5.

60-64 lat

194 4,2
6.

65 lat i powyżej

256 5,6

Źródło danych: Publikacje US w Lublinie

Na początek strony


Bezrobocie w Powiecie bialskim

Wg stanu na 31 grudnia 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie bialskim wyniosła 6 387 osób i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 632 osoby tj. o 9%.
W grupie bezrobotnych 45,6 % stanowią kobiety (2917 osób).
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 4 855 osób mieszka na wsi (76,1 %), a 1 532 (23,9%) w miastach Terespol i Międzyrzec Podlaski. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi jest znacznie wyższy niż średnio w województwie i kraju, który kształtuje się odpowiednio na poziomie 53,9 % i 42,6 %. Prawo do zasiłku posiada tylko 569 bezrobotnych tj. 7%.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 1380 tj. 21,6 % to osoby młode, w wieku do 25 lat. Powyżej 50 lat mają 904 osoby (11,2 %). Długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) jest 1986 (31,1%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego, na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosła w powiecie bialskim 14,5% przy średniej w województwie lubelskim 12,7 % i kraju 11,5 %.

Podstawowe dane dotyczące poziomu bezrobocia w latach 2000 – 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

 rok  Powiat bialski  Województwo lubelskie Udział %w woj. Lubelskim  
Polska
2000 7 869 159 717 4,9 2 703 000
2001 8 819 178 980 4,9 3 115 000
2002 9 016 178 879 5 3 217 000
2003 8 891 174 529 5,1 3 175 000
2004 8 516 164 752 5 3 000000
2005 8 075 156 832 5,2 2 773 000
2006 7 211 141 763 5,1 2 309400
2007 6 788 118 146 5,7 1 746 573
2008 5 555 101 561 5,5 1 473 752
2009 6 454 117 237 5,5 1 892 700
2010 5 942 119 709 5 1 954 706
2011 6 598 122 441 5,4 1 982 676
2012 6 973 131 125 5,3 2 136 815
2013 7 019 134 042 5,2 2 157 883
2014 6 387 116 869 5,4 1 825 180

Stopa bezrobocia w latach 2000-2014

Rok Powiat bialski Województwo lubelskie Polska
2000 13,2 14 15,1
2001 14,8 15,7 17,5
2002 15,2 15,8 18
2003 14,8 15,5 18
2004 18,3 17,8 19,1
2005 17,5 17 17,6
2006 15,8 15,5 14,9
2007 14,8 13 11,4
2008 12,4 11,2 9,5
2009 14,2 12,8 11,9
2010 13,2 13 12,3
2011 15,1 13,2 12,5
2012 16 14,2 13,4
2013 15,8 14,4 13,4
2014 14,5 12,7 11,5

Źródło danych: Publikacje Urzędu Statystycznego i WUP

W poniższej tabeli zawarte są informacje na temat ilości zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2000 – 2014 z podziałem na kobiety oraz osoby z prawem do zasiłku. Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w powiecie jak i województwie prawie połowa bezrobotnych to kobiety.

  Liczba bezrobotnych  Kobiety  Udział % Z prawem do zasiłku  Udział %
w latach 2000-2014
 
Powiat bialski 2000 7 869 3 994 50,8 895 11,4
2001 8 819 4 280 48,5 1100 12,5
2002 9 016 4 322 47,9 780 8,7
2003 8 891 4 259 47,9 658 7,4
2004 8 516 4 090 48 616 7,2
2005 8 075 3 907 48,4 569 7,0
2006 7 211 3 515 48,7 473 6,6
2007 6 788 3 457 50,9 528 7,8
2008 5 555 2 991 53,8 479 8,6
2009 6 454 3 310 51,3 684 10,6
2010 5 942 2 943 49,5 523 8,8
2011 6 598 3394 51,4
2012 6 973 3393 48,6
2013 7 019 3341 47,6
2014 6 387 2917 45,6

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach 2000 – 2014:

    Czas pozostawania bez pracy w miesiącach% udział bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych
Liczba bezrobotnych         w latach 2000-2014
 
1-3 3-6 6-12 12-24 Pow. 24
Powiat bialski 2000 7 869 14,5 14,5 15,4 25,5 24,9
2001 8 819 13,4 12,5 15,3 20,2 32,3
2002 9 016 10,9 12,9 14,6 20,9 36,3
2003 8 891 11,9 10,5 12,3 18,8 41,5
2004 8 516 11,1 11,2 13 16,3 43,6
2005 8 075 13,6 11,4 12,5 15,1 42,3
2006 7 211 11,7 12,5 12,5 16,6 42,6
2007 6 788 19,6 12,5 12,9 14,7 40,3
2008 5 555 32,6 12,5 12,2 11,8 30,9
2009 6 454 32,9 16,6 17,8 13 19,7
2010 5 942 22,6 17,4 14,7 16,9 18,1
2011 6 598 22 14,8 20,1 22 21
2012 6 973 24,5 14,8 16,5 18,8 25,3
2013 7 019 20,8 14,3 16,9 19,6 28,3
2014 6 387 24,1 11,6 16,1 17 31,1

Z analizy struktury wieku bezrobotnych wynika, iż ponad połowa zarejestrowanych bezrobotnych nie przekracza 34 roku życia, a zdecydowana większość bezrobotnych jest w tzw. wieku mobilnym, tj. do 44 lat. W roku 2014 w powiecie bialskim 53,5 % zarejestrowanych stanowiły osoby do 34 roku życia, w województwie lubelskim 51,3 % ogółu zarejestrowanych. Osoby do 44 roku życia w 2014 roku stanowiły w powiecie bialskim 72,8 %, a województwie lubelskim 71,3 %. Oznacza to, że większość zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie i w województwie jest w wieku najwyższej aktywności zawodowej, wśród której dominuje młodzież.

   

Wiek w latach

% udział poszczególnych grup w ogóle bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w latach 2000-2014
  Do 24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64
Powiat bialski 2000 7 869 36,9 29 21,2 11,6 1,1 0,2
2001 8 819 34,2 30,3 21,1 12,8 1,2 0,4
2002 9 016 33,7 30,2 20,5 13,9 1,4 0,3
2003 8 891 32 31 20,2 14,7 1,8 0,3
2004 8 516 29,8 32,1 19,1 16 2,6 0,4
2005 8 075 27,8 31,7 18,6 18,2 3,2 0,5
2006 7 211 26 30,5 19,3 19,5 4,1 0,6
2007 6 788 25,8 29,9 19,1 19,2 5 1
2008 5 555 25,2 30,9 18,7 18,8 5,3 1,1
2009 6 454 27,9 31,3 17,1 17,2 5,3 1,1
2010 5 942 25,1 32,1 17,9 17,1 6,3 1,4
2011 6 598 25,7 32,6 17,6 15,5 8,5
2012 6 973 23,4 33 17,7 16,3 9,5
2013 7 019 22,2 32,8 18,8 16 10,2
2014 6 387 21,6 31,9 19,3 15,8 11,3

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia:

    Wykształcenie% udział poszczególnych grup w ogóle bezrobotnych
Liczba bezrobotnych w latach 2000-2014
 Wyższe Policealne     i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne       i poniżej
 
Powiat bialski 2000 7 869 2,2 24,5 6,5 38,9 27,9
2001 8 819 2,7 24,6 6,6 39,4 26,7
2002 9 016 3,1 24,6 6,4 38,7 27,2
2003 8 891 3,5 25,1 6,3 37,7 27,4
2004 8 516 4,6 25,5 6,6 35,6 27,7
2005 8 075 5,2 24,8 7,4 34,8 27,8
2006 7 211 6 23,4 7,6 33,9 29,1
2007 6 788 6,4 24,2 9,2 32,3 27,9
2008 5 555 8,2 24,1 10,2 30,4 27,1
2009 6 454 11,4 24,4 11,1 28,9 24,2
2010 5 942 11,9 24,4 10,8 29 23,8
2011 6 598 13,7 23,6 11 28,8 22,8
2012 6 973 12,9 23,5 11,5 28,5 23,5
2013 7 019 13,7 23,1 11,1 28,6 23,3

Bardzo ważnym czynnikiem pozycji na rynku pracy oraz szans na znalezienie pracy jest poziom wykształcenia. Na przestrzeni lat 2000 – 2014 zarówno w powiecie, jak i w województwie największą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ale liczebność tej grupy maleje, w powiecie bialskim w porównaniu do roku 2000 spadła o 10,1 %. Duży udział w liczbie bezrobotnych mają także osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz policealnym i średnim zawodowym. Obserwujemy również stale rosnącą ilość osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym.

 Na początek strony

Przewiń do góry