nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu bialskiego mogą zgłaszać kandydatury do 19 grudnia 2018 r.

W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ( pokój 316)  w lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl
Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.

Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zapoznają się z wykazem złożonych ofert w danym konkursie. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści  konkursu;
2)przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii do złożonych ofert wraz z propozycją przydziału środków finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Głowińska, 83 351 13 42,  e-mail wsssport@powiatbialski.pl

Scroll to Top