NFZ informuje

Informacja na temat świadczeń profilaktycznych realizowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Lubelski OW NFZ informuje, że w ramach zawartych przez Oddział umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Świadczeniobiorca (Pacjent) może skorzystać z bezpłatnych świadczeń profilaktycznych.

1. Świadczenia lekarza poz w ramach profilaktyki chorób krążenia (CHUK)
Celem realizacji świadczeń jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia określonej populacji, poprzez redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie.
Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka (m. in.: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, obciążenia genetyczne), będących w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z danych świadczeń (także u innych świadczeniodawców).
Świadczenia udzielane są bez skierowania, przez lekarza, u którego pacjent złożył deklarację wyboru.
W ramach realizacji świadczenia lekarz: przeprowadza wywiad, wypełnia kartę badania profilaktycznego, wykonuje badania biochemiczne krwi (stężenie cholesterolu, poziom glukozy), dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określa współczynnik masy ciała, ocenia czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikuje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia lekarz kieruje na dalsze leczenie.

2. Świadczenia pielęgniarki poz w ramach profilaktyki gruźlicy
Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.
Świadczenia adresowane są do osób dorosłych, które w dotychczasowym wywiadzie nie mają rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
• osób, które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę
• osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność
Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania przez pielęgniarkę, u której pacjent złożył deklarację wyboru.
W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.

Scroll to Top