Oferta pracy na stanowisku podinspektor ds. komisji przetargowych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym (1 etat – pełny wymiar czasu pracy)

Symbol oferty: OA.2110.45.2021.K.P.

Jednostka ogłaszająca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska

Data ogłoszenia: 2021-07-09

Termin składania dokumentów: 2021-07-23

Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 • minimum rok pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • znajomość przepisów prawa z ustaw: prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Powiat Bialski i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej według procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych.
 2. Przygotowywanie w niezbędnych sytuacjach wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji kontrolujących.
 3. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów.
 4. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz Zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.
 5. Udzielanie wyjaśnień pracownikom poszczególnych wydziałów oraz weryfikowanie materiałów źródłowych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określających w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz regulacjach wewnętrznych.
 6. Udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych jednostkom organizacyjnym powiatu.
 7. Doradztwo przy udzielaniu zamówień poniżej progu ustawowego, realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa.
 8. Przeprowadzanie kontroli stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 9. Sporządzanie planu zamówień publicznych.
 10. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem usług i dostaw niezbędnych do funkcjonowania Starostwa.

  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 4. kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w procesie rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. komisji przetargowych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzania tych danych w każdym czasie”.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej    Podlaskiej. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych i windę. Stanowisko pracy związane jest z ponad czterogodzinnym  czasem pracy przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się w budynku i poza nim oraz sporadycznymi wyjazdami służbowymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  zamkniętej   kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej  pok. 329 lub  przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41,  21-500 Biała Podlaska z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. komisji przetargowych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej” w terminie  do dnia 23 lipca 2021 r.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Uwagi:

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru w każdym jego stadium bez podania przyczyny.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dostępnej pod adresem https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bialski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; e-mail: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z procesem rekrutacji, nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia na podstawie art. 221 §1 Kodeksu pracy.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres minimum trzech miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego do czasu ustania celu przetwarzania.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych procesem rekrutacji, nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

Scroll to Top