Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i zaprasza do składania ofert.
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego p.t. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2021.
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: przeprowadzenie rywalizacji sportowej w wybranych dyscyplinach sportu wśród jak największej ilości uczniów/szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego i umożliwienie zwycięzcom tej rywalizacji startu w zawodach wyższej rangi.

I. Rodzaj zadania
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Wysokość środków publicznych
Wysokość środków zaplanowanych na dofinansowanie zadania w 2021 r. wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w zakresie sportu jest jednym z celów lub zadań statutowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.
 3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 10% finansowania zadania z innych źródeł.
 4. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za jednego uczestnika.
 5. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat to, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna, dobrowolna praca.
 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 7. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

Pouczenie

 1. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisywania nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2021 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest organizacja współzawodnictwa w minimum ośmiu dyscyplinach sportu.
 3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać w wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie.
 4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty kwalifikowane:
  1) obsługa sędziowska ,
  2) obsługa techniczna (dowóz niezbędnego sprzętu, spikerka, sekretariat zawodów, itp.),
  3) obsługa medyczna ,
  4) wynajem obiektów sportowych,
  5) wydanie kalendarza imprez sportowych,
  6) przewóz zawodników na zawody rangi ponadpowiatowej,
  7) materiały biurowe,
  8) nagrody,
  9) ubezpieczenie,
  10) koszty związane z obsługą i administracją zadania do 20% wysokości udzielonej dotacji (np. wynagrodzenia, koszty lokalowe, telefon, internet),
  11) inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.
 5. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji

V. Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu (wzór określony rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 (liczy się data wpływu). Termin składania ofert upływa dnia 30 grudnia 2020 r. Oferta powinna być w opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta z dopiskiem „Konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

VI. Tryb i termin wyboru ofert

 1. W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do dnia 10 stycznia 2021 roku.
 4. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji Konkursowej.
 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:
  1) Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
  2) Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?
  3) Czy oferta jest złożona na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz U.z 2018 r. poz. 2057) oraz podpisana przez uprawnione osoby i posiada załączniki w niej wymienione?
  4) Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, komputerowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
  5) Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?
  6) Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
  7) Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
  8) Czy przewidziano wymagany wkład własny?
  Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
 2. W II etapie Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym, tj.:
  1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
  2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,
  4) uwzględniania planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
  6) uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. Zrealizowane przez powiat bialski w roku 2019 i w roku 2020 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2019 zaplanowano środki finansowe:
w kwocie 50000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego 45000 zł po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i 5000 zł na realizację ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy.
W roku 2020 zaplanowano środki finansowe:
w kwocie 55000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego 50000 zł po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i 5 000 zł na realizację ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy.

uchwała nr 328/2020 Zarządu Powiatu

wzór oferty /wersja edytowalna/

Scroll to Top