Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Międzyrzecu Podlaskim

Również wczoraj, tym razem w Międzyrzecu Podlaskim został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej. Postał on jako efekt projektu  „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim (lider), w partnerstwie z Urzędem Gminy Międzyrzec Podlaski i Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Był on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs organizowany przez Ministra Zdrowia). Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia: ze środków europejskich: 842 784,19 zł, zaś ze środków dotacji celowej: 112 978,06 zł. Wkład własny wynosił: 44 219,00 zł.

Jak założył międzyrzecki szpital: powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej pozwoli rozbudować ofertę usług medycznych skierowanych do ludzi starszych i niesamodzielnych na terenie naszego powiatu. Projekt ma na celu zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych, a jednocześnie zapewni dalsze leczenie tych osób w ramach dziennych pobytów. Działania te mają na celu poprawę jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej.

Powstały w ramach projektu szpital środowiskowy ma objąć wsparciem 70 pacjentów powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym wraz z ich rodzinami lub opiekunów poprzez działania edukacyjne i objęcie opieką dzienną osób od nich zależnych. W placówce będzie mogło przebywać maksymalnie 15 osób.

Szpital środowiskowy będzie udzielał wsparcia osobom potrzebującym w okresie od 1.12.2016 r. do 31.05.2018 r., a mieści się w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim (szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie: http://spzozmc.pl/ddom/).

Na uroczystym otwarciu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władzy powiatu bialskiego ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem i przewodniczących Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem Kiczyńskim na czele. Oni to wraz z Stanisławem Żmijanem posłem na Sejm RP, burmistrzem Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewem Kotem, wójtem gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofem Adamowiczem,  Franciszkiem Jerzy Stefaniukiem  -przewodniczący Rady Społecznej szpitala. Dzienny Dom Opieki Medycznej poświęcił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz.

Starosta bialski, mówiąc do zgromadzonych, docenił pracę przy projekcie całego personelu z dyrektorem Wiesławem Zaniewiczem na czele. Podkreślił, że otwarcie w Międzyrzecu Podlaskim przy szpitalu powiatowym nowej formy opieki skierowanej dla osób w podeszłym wieku to ważne i potrzebne działanie mające wsparcie władz powiatowych.

Zaproszeni goście mogli obejrzeć DDOM, a potem w Domu Kultury w Wysokiem można było wysłuchać prelekcji na tematy związane z nowo otwartą placówką.

Scroll to Top