Polityka ochrony środowiska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska

Projekt inwestycyjny „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko regionu w którym będzie wdrażany. Uzasadnieniem postawionej tezy jest odniesienie zakresu i technologii planowanych prac budowlanych i adaptacyjnych do obowiązujących w obszarze ochrony środowiska przepisów i wymagań prawnych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, prezentowanego projektu nie zalicza się do grupy inwestycji wymagających sporządzenia w/w opracowania. Beneficjent występując o uzyskanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji (pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć), poinformuje właściwe organy, że ubiega się o dofinansowanie danego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.).

Wskazać również należy, że planowany zakres robót związanych z rozbudową, przebudową infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski przewiduje modernizację szkolnych instalacji c.o. oraz kotłowni, wymianę lub docieplenie pokryć dachowych budynków, termomodernizację obiektów w Terespolu i Wisznicach oraz montaż instalacji solarnej (ZSO Nr 1 w Terespolu). Działania te pozytywnie oddziałują na kwestie dotyczące oszczędności zużycia energii oraz ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia (zastosowanie nowoczesnych urządzeń i instalacji grzewczych spełniających obowiązujące normatywy ograniczać będzie emisję szkodliwych związków do atmosfery).

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko i ostatecznie wygeneruje planowany (pozytywny) efekt ekologiczny.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top