Polityka równych szans

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wpływ projektu na politykę równych szans

Charakter projektu ma istotne i bezpośrednie oddziaływanie na notowany współcześnie problem nierówności kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rozszerzanie zakresu szeroko rozumianej infrastruktury systemu oświaty (przebudowa i rozbudowa obiektów szkolnych) będzie oddziaływać na atrakcyjność osiedlania się i inwestowania na terenach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc realizacji projektu. Analizując wskazany problem na tej płaszczyźnie należy zakładać, że poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-społecznej w Powiecie Bialskim może oddziaływać na skalę realizowanych na jego terytorium inwestycji (gospodarczych i mieszkaniowych), co pośrednio może wpływać na zakres rozwoju przedsiębiorczości i ilość generowanych lokalnie miejsc pracy. Dzięki temu możliwym będzie
oddziaływanie (w sposób pośredni) na zakres zjawiska bezrobocia, które jest współcześnie jednym z najistotniejszych problemów rozwojowych Powiatu.
Bezpośrednie oddziaływanie przedmiotowego projektu na priorytety polityki równych szans będzie zauważalne w następujących obszarach:

 • wyrównywanie dysproporcji między młodzieżą na płaszczyźnie dostępu do odpowiedniej jakości usług dydaktycznych za pośrednictwem rozbudowy niezbędnego zaplecza dydaktycznego, sportowo – rekreacyjnego, socjalno – bytowego oraz tworzenie warunków tzw. „równego startu”
 • ułatwiony dostęp do obiektów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych – projekt przewiduje wprowadzenie 5 udogodnień dla wskazanej kategorii użytkowników
 • lokalizacja projektu – projekt umiejscowiony będzie na najsłabiej rozwiniętych terenach Unii Europejskiej, które jak wiadomo wymagają najszerszej interwencji w zakresie wyrównywania dysproporcji rozwojowych notowanych głównie w obszarach: gospodarka, turystyka, infrastruktura oraz edukacja
 • generowanie miejsc pracy i gwarancja długookresowego zatrudnienia – dzięki realizacji projektu i rozbudowie infrastruktury szkół Powiatu Bialskiego przewiduje się bezpośrednie zwiększenie zatrudnienia w następujących placówkach:
  1. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach – 4 etaty
  2. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim – 4 etaty
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu – 4 etaty
  4. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach – 3 etaty

Ze względu na wysoką rangę funkcji wypełnianych przez obiekty dydaktyczne oraz uwzględniając obligatoryjny charakter działań w zakresie świadczenia usług oświatowych można z dużym prawdopodobieństwem zakładać wysoką gwarancję długofalowego utrzymania nowopowstałych miejsc pracy.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top