POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
– wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Bialskiego.

ZAPRASZAMY

na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które:
– chciałyby zaopiekować się dziećmi,
– są odpowiedzialne,
– są gotowe poświęcić dzieciom swój czas,
– nie boją się wyzwań.

Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro, pokój 337, 338, tel. 83 343-70-66, 83 343-29-82, pcprbp@wp.pl

Scroll to Top