Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne.
  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 415 000 zł.
  3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu (jednym z celów statutowych organizacji musi być ochrona konsumentów).
  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy (prawdopodobnie w połowie listopada) do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w siedzibie UOKiK, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UOKiK oraz na stronie www.ngo.pl.
  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci muszą wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.
  6. Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs działania edukacyjne. Nie otwierać przed 2 listopada 2020, godz. 10.00”

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 listopada 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK i na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
  2. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim.

Więcej informacji na stronie

Scroll to Top