Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 

 

                                                                                        Załącznik do uchwały Nr XXXIII/193/2013
                                                                                        Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
                                                                                        z dnia 25 listopada 2013 r.

Program  współpracy powiatu bialskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014

 
I. Przepisy ogólne
1. Skorowidz użytych w uchwale pojęć:
1)    ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.),
2)    działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,
3)    organizacje pozarządowe – jednostki określone w art. 3, z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy,
4)    powiat – należy przez to rozumieć powiat bialski,
5)    samorząd – należy przez to rozumieć samorząd powiatowy,
6)    Starostwo – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
7)    Rada – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Białej Podlaskiej,
8)    Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej,
9)    dotacja – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
10)    konkurs ofert – należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
11)    Program – należy przez to rozumieć Program współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014.
2. Program współpracy ograniczony jest do tych podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu bialskiego lub na rzecz jego mieszkańców. Program adresowany jest do:
1)    organizacji pozarządowych,
2)    podmiotów określonych w art. 3, ust. 3 ustawy.
 
II. Cele Programu
1. Cel główny:
Lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców powiatu poprzez efektywne wykorzystanie aktywności społecznej.
2. Cele szczegółowe:
1)    wspieranie i umacnianie aktywności społeczności lokalnej,
2)    tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
3)    zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
4)    integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
5)    umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd,
6)    uzupełnienie działań samorządu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe.

III. Zasady współpracy
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1)    pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,
2)    suwerenności stron – oznaczającej, że powiat i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
3)    partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres wzajemnej współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, zadań i potrzeb społecznych, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jak podmioty równoprawne w tych procesach,
4)    efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
5)    uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

IV. Zakres przedmiotowy współpracy
1. Współpraca samorządu z podmiotami Programu dotyczy zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.
2. W roku 2014 przyjmuje się następujące obszary współpracy:
1)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2)    wspieranie i upowszechnianie sportu,
3)    turystyka i krajoznawstwo,
4)    ochrona i promocja zdrowia,
5)    edukacja, oświata i wychowanie.
3. Szczegółowe zadania realizowane w formie współpracy w ramach tych obszarów opisane są w dalszej części Programu w rozdziale „Priorytetowe zadania publiczne”.
 
V. Formy współpracy
 W 2014 r. współpraca Samorządu z podmiotami Programu może być prowadzona w formach:
1)    zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych powiatu obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Zarząd  i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
Oferty złożone przez podmioty Programu podlegają w pierwszej kolejności ocenie formalnej. Dalszemu rozpatrzeniu podlegają jedynie oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd zasięga opinii komisji konkursowej.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz jego wyników zamieszcza się:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
b)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,
c)    na stronie internetowej Starostwa.
Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać będzie się w formie wspierania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy Zarząd po uznaniu celowości realizacji zadania  i analizie środków finansowych dostępnych na realizację zadań publicznych może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a)    wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł,
b)    zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Przy zastosowaniu  trybu uproszczonego mają zastosowanie przepisy art. 19a ustawy.
Podmioty Programu, które nie zrealizują podjętego zadania zgodnie z zapisami ustawy, umową dotacji oraz niniejszym Programem, nie rozliczą się terminowo i prawidłowo z przyznanych dotacji mogą zostać wykluczone z możliwości ubiegania się o dotację przez okres jednego roku,
2)    pomocy w formie rzeczowej (np. poprzez zakup nagród, pucharów, medali itp.) przy realizacji zadań publicznych rangi powiatowej przez podmioty Programu prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,
3)    wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a)    publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej powiatu,
b)    możliwość udziału przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji stałych Rady,
c)    przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2014 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu.
4)    konsultowania projektów aktów prawa miejscowego podejmowanego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu, zgodnie z zapisami uchwały Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
5)    organizowania  przez Starostwo lub jednostki organizacyjne powiatu dla podmiotów programu bezpłatnych konsultacji lub szkoleń,
6)    prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacji imprez, konferencji, itp.,
7)    tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze opiniującym, doradczym i inicjatywnym (z inicjatywy organów powiatu lub podmiotów Programu),
8)    udzielania podmiotom Programu, w miarę posiadanych przez powiat  możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego, merytorycznego,
9)    udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które ubiegają się o środki finansowe z innych źródeł,
10)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
11)    umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 j. t. ze zm.),
12)    sprawowania patronatu starosty.

VI. Priorytetowe zadania publiczne
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe:
1)    wsparcie w formie dotacji  imprez kulturalnych powiatu bialskiego,
2)    wsparcie w formie dotacji  wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących
                              artystów, tradycji i dziedzictwa narodowego powiatu bialskiego,
3)     wsparcie rzeczowe imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym,
4)     wsparcie organizacyjne Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie powiatu    
                         bialskiego,
5)    promowanie i prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz powiatowych    
                        artystów, w tym laureatów nagrody starosty bialskiego „Bialskich Talentów”
6)    nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Wspieranie i upowszechnianie sportu:
1)    wsparcie w formie dotacji organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej,
2)    wsparcie w formie dotacji organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu bialskiego,
3)    przyznawanie na wniosek klubów sportowych stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe,
4)    przyznawanie na wniosek klubów nagród osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w powiecie bialskim,
5)    wsparcie rzeczowe imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, organizowanych na terenie powiatu.
3. Turystyka i krajoznawstwo:
1)    wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego,
2)    organizacja lub współorganizacja szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju turystyki w powiecie bialskim,
3)    na wniosek stowarzyszeń wsparcie rzeczowe działań na rzecz rozwoju krajoznawstwa i turystyki.
4. Ochrona i promocja zdrowia:
1)    wsparcie w formie dotacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym,
2)    wsparcie rzeczowe konkursów i innych działań prozdrowotnych,
3)    współorganizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych na rzecz lokalnej społeczności.
5. Edukacja, oświata i wychowanie:
       1) wsparcie prowadzenia szkoły w formie dotacji celowej.
VII. Okres realizacji Programu
Powiat realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2014.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych  na realizację Programu
Na realizację Programu z budżetu powiatu bialskiego planuje się przeznaczyć  95 250 zł, z tego na zadania publiczne w obszarach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 12 000 zł, w tym 10 000 zł w formie dotacji,
2)  wspierania i upowszechniania sportu – 60 000 zł, w tym 42 000 zł w formie dotacji,
3)  turystyki i krajoznawstwa – 4 500 zł, w tym 2 500 zł w formie dotacji,
4)  ochrony i promocji zdrowia – 5 000 zł, w tym 4 000 zł w formie dotacji,
5) edukacji, oświaty i wychowania – 13 750 zł w formie dotacji celowej.

IX. Sposób realizacji Programu
1. Ze strony samorządu za przebieg realizacji Programu współpracy zgodnie z jego założeniami, odpowiadają:
1)    Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej powiatu,
2)    Zarząd  – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami finansowymi w ramach budżetu, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji, ustalania składu komisji konkursowych oraz prowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez powiat,
3)    dyrektorzy merytorycznych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu – w zakresie bieżących kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych w statucie lub regulaminie.
2. Kontrole merytoryczne lub finansowe dotacji przeprowadzają odpowiednio: Wydział Spraw Społecznych, Wydział Finansowy oraz audytor wewnętrzny.

X. Sposób oceny realizacji programu
Zarząd składa Radzie  sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku. W szczególności w sprawozdaniu powinny być uwzględnione następujące dane:
1)    wysokość środków  finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
2)    liczba podmiotów, które nawiązały współpracę z uwzględnieniem form współpracy, o których mowa
w dziale V pkt 2 – 12 Programu,
3)    tematy ogłoszonych konkursów ofert,
4)    liczba złożonych ofert na poszczególne konkursy,
5)    liczba zawartych umów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
6)    liczba zawartych umów z wykorzystaniem trybu uproszczonego, o którym mowa w art. 19a ustawy,
7)    liczba rozwiązanych umów.

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
    Program powstał na podstawie programów współpracy obowiązujących w latach poprzednich i w oparciu o doświadczenia wynikające z ich realizacji.
    Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa opracowali wykaz zadań planowanych do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania nowych propozycji do Programu. Jednakże ostateczny kształt projektu programu współpracy nadał projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.
    Projekt Programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy, zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
    Zawiadomienie o podjętych konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa w dniu 8 listopada 2013 r.
                Konsultacje były przeprowadzone metodą badania ankietowego w formie elektronicznej przez okres 14 dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia tj.  od dnia 8 do 21 listopada 2013 r.
Uchwalony Program umieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa w zakładce „Organizacje pozarządowe” i na stronie BIP.
Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1.    Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej komisją. Komisja i jej przewodniczący powoływani są uchwałą Zarządu w celu opiniowania ofert  złożonych w otwartych konkursach.
2.    W skład Komisji wchodzą:
1)    dwóch przedstawicieli Zarządu,
2)    dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert.
3. Komisja może obradować przy udziale co najmniej 3 członków.
4. Oceny formalnej ofert dokonuje odpowiedni pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa i oferty spełniające wymogi formalne przekazuje Komisji do opiniowania. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne:
1)    Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
2)    Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi
w ogłoszeniu?
3)    Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4)    Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo/komputerowo
i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5)    Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?
6)    Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
7)    Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
5. Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny każdej złożonej oferty według następujących kryteriów:
1)    oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2)    oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)    oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,
4)    uwzględnianie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
5)    uwzględnienia planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
6)    uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Komisja przedstawia Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w glosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.
7. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza starosta bądź przewodniczący komisji konkursowej.

Scroll to Top