Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi

Załącznik do uchwały Nr XI/76/2011
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wieloletni Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016.

I.    Przepisy ogólne

1. Definicje:

1)     ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.  zm.),

2)     działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

3)     organizacje pozarządowe – należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne, lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym: fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy.

4)     Powiat – należy przez to rozumieć Powiat Bialski

5)     Samorząd – należy przez to rozumieć Samorząd Powiatowy

6)     Starostwo – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,

7)     Rada – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Białej Podlaskiej,

8)     Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

9)     PCPR – należy rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

 2. Zasięg terytorialny:

Program współpracy ograniczony jest do tych podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie Powiatu Bialskiego lub na rzecz jego mieszkańców. Program adresowany jest do:

1)   organizacji pozarządowych,

2)   podmiotów określonych w art. 3, ust.3 ustawy.

 II. Cele Programu

 1.    Cel główny.

Lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Powiatu  poprzez efektywne wykorzystanie aktywności społecznej.

2.    Cele szczegółowe:

1)     wspieranie i umacnianie aktywności społeczności lokalnej,

2)     tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,

3)     zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,

4)     integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,

5)     umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez Samorząd,

6)     uzupełnienie działań Samorządu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe.

III. Zasady współpracy

 Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 1)     pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,

2)     suwerenności stron – oznaczającej, że powiat i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę zachowują wzajemna autonomię i niezależność względem siebie,

3)     partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres wzajemnej współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, zadań i potrzeb społecznych, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jak podmioty równoprawne w tych procesach,

4)     efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

5)     uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 IV. Zakres przedmiotowy współpracy

 1.     Współpraca samorządu z podmiotami Programu dotyczy zadań publicznych wymienionych w art. 4, ust.1 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu.

2.     W latach 2012-2016 przyjmuje obszar współpracy zakresie :

1)    pomocy społecznej,

2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)    wspierania i upowszechniania sportu,

4)    turystyki i krajoznawstwa,

5)    ochrony i promocji zdrowia.

3.     Szczegółowe zadania realizowane w formie współpracy w ramach tych obszarów  opisane są w dalszej części Programu w rozdziale „Priorytetowe zadania publiczne”.

 V. Formy współpracy

 W latach 2012-2016 r. współpraca Samorządu z podmiotami Programu będzie prowadzona w formach finansowych i pozafinansowych:

 1.     Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formach:

1)     powierzenia

2)     wspierania

       z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Powiatu obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Zarząd i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Oferty złożone przez podmioty Programu podlegają w pierwszej kolejności ocenie formalnej. Dalszemu rozpatrzeniu podlegają jedynie oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd zasięga opinii  komisji konkursowej.

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert jak oraz jego wyników zamieszcza się:

1)     w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,

2)     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,

3)     na stronie internetowej Starostwa,

4)     na stronie internetowej PCPR

 Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy Zarząd po uznaniu celowości realizacji zadania i analizie środków finansowych dostępnych na realizację zadań publicznych może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10. 000,00 zł,

2)      zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

3)     Przy zastosowaniu  trybu uproszczonego mają zastosowanie przepisy art. 19a ustawy.

Podmioty Programu, które nie zrealizują podjętego zadania zgodnie z zapisami ustawy, umowy dotacji oraz niniejszego Programu, nie rozliczą się terminowo i prawidłowo z przyznanych dotacji zostają wykluczone z możliwości ubiegania się o dotację przez okres jednego roku.

 2.     W miarę posiadanych środków, pomoc w formie rzeczowej (np. poprzez zakup nagród, pucharów, medali itp.) przy realizacji zadań publicznych rangi powiatowej przez podmioty Programu prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, w zakresie określonym w niniejszym Programie.

3.     Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

 1)     publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Powiatu,

2)     możliwość udziału przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji stałych Rady,

3)     przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych w latach 2012-2016 zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu,

 4.     Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego podejmowanych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu, zgodnie z zapisami uchwały Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

5.     Organizowanie przez Starostwo lub jednostki organizacyjne Powiatu dla podmiotów programu bezpłatnych konsultacji lub szkoleń,

6.     Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacji imprez, konferencji, itp.

7.     Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze opiniującym, doradczym i inicjatywnym (z inicjatywy organów Powiatu lub podmiotów Programu),

8.     Udzielanie, w miarę posiadanych przez Powiat  możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego, merytorycznego,

9.     Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem, które ubiegają się o środki finansowe z innych źródeł,

10.  Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

11.  Umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 i nr 157, poz.1241z póżń zm)

12.  Sprawowanie patronatu Starosty.

 VI. Priorytetowe zadania publiczne

 1.  Pomoc społeczna

1)     Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania rodzin w których występuje przemoc

2)     Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje:

a.  upośledzenie umysłowe,

b.  alkoholizm,

c.   przemoc w rodzinie.

3)     Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

4)     Prowadzenie mieszkań chronionych.

 2.  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1)    Wsparcie w formie dotacji  imprez kulturalnych Powiatu Bialskiego,

2)    Wsparcie w formie dotacji  wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących

      artystów, tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego,

3)    Wsparcie rzeczowe imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym,

4)    Wsparcie organizacyjne Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie Powiatu

  Bialskiego,

5)    Promowanie i prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz powiatowych

  artystów, w tym laureatów nagrody Starosty Bialskiego „Bialskich Talentów”

6)     Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 3. Wspieranie i upowszechnianie sportu

1)   Wsparcie w formie dotacji organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i

       młodzieży szkolnej.

2)     Wsparcie w formie dotacji organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu .

3)     Przyznawanie na wniosek klubów sportowych stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

4)     Udzielanie na wniosek klubów sportowych nagród zawodnikom, trenerom i

działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych.

5)   Wsparcie realizacji „Programu animator sportu dzieci i młodzieży”.

6)   Na wniosek klubów sportowych wsparcie rzeczowe imprez sportowych i

      sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, organizowanych na

      terenie powiatu.

4. Turystyka i krajoznawstwo

1)  Wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych

     organizowanych na terenie powiatu bialskiego.

2)  Organizacja lub współorganizacja  szkoleń skierowanych do organizacji

      pozarządowych działających na rzecz rozwoju turystyki w powiecie bialskim.

3) Wsparcie rzeczowe działań na rzecz rozwoju krajoznawstwa i turystyki.
5.   Ochrona i promocja zdrowia

1)   Wsparcie w formie dotacji realizacji programu edukacyjnego zapobieganie

      patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej

      i narkotykowej.

2)   Wsparcie w formie dotacji realizacji programu zdrowotnego zapobieganie

      osteoporozie.

3)   Organizacja Dnia Honorowego Krwiodawstwa i wsparcie rzeczowe innych

       rzeczowe działań propagujących honorowe krwiodawstwo.

4)    Wsparcie rzeczowe konkursów i innych działań prozdrowotnych.

5)    Współorganizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych na rzecz lokalnej

       społeczności.

6)    Współpraca ze szkołami w zakresie promocji i ochrony zdrowia w ramach

       Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,

 VII. Okres realizacji programu

 Powiat realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie wieloletniego programu współpracy i działania te obejmują lata 2012-2016.

 VIII. Wysokość środków przeznaczonych  na realizację Programu

 1.   Wysokość środków na realizację zadań na  lata 2012 – 2016  określa załącznik  do niniejszego programu.

2.   Wysokość środków budżetowych na realizację zadań w danym roku ustala Rada Powiatu.

3.   Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie jest równoznaczne z

      otrzymaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 IX. Sposób realizacji Programu 

1.     Ze strony Samorządu za przebieg programu współpracy zgodnie z jego założeniami, odpowiadają:

1)     Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu.

2)     Zarząd – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami finansowymi ramach budżetu, wspierania merytorycznego i organizacyjnego organizacji, ustalanie składu komisji konkursowych oraz prowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat,

3)     Merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie bieżących kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych w statucie lub regulaminie,

2.   Kontrole merytoryczne i finansowe dotacji przeprowadzają odpowiednio:

      Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej, Wydział Spraw

      Społecznych, Wydział Finansowy  oraz audytor wewnętrzny.

 X. Sposób oceny realizacji programu 

 Zarząd składa Radzie  sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia  za rok poprzedni.

Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku. W szczególności w sprawozdaniu powinny być uwzględnione następujące dane:

1)     wysokość środków  finansowych przeznaczonych na realizację Programu,

2)     liczba podmiotów, które nawiązały współpracę z uwzględnieniem form współpracy, o których mowa w pkt V. 2-12 Programu,

3)     tematy ogłoszonych konkursów ofert,

4)     liczba złożonych ofert na poszczególne konkursy,

5)     liczba zawartych umów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,

6)     liczna zawartych umów z wykorzystaniem trybu uproszczonego, o którym mowa w art. 19a ustawy,

7)     liczba rozwiązanych umów.

 XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Program współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017 utworzony został na bazie projektu programu, który był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust. 3

Zawiadomienie o podjętych konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 20 października 2011 r.

Konsultacje były przeprowadzone metodą badania ankietowego w formie elektronicznej przez okres 14 dni od dnia od  dnia  zamieszczenia zawiadomienia tj.  do dnia 3 listopada 2011 r.

Uchwalony Program umieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1.     Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja i jej przewodniczący powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.

2.     W skład Komisji wchodzą:

1)     dwóch przedstawicieli Zarządu,

2)     dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert.

3.     Komisja może obradować przy udziale co najmniej 3 członków.

4.     Komisja w pierwszej kolejności  dokonuje oceny formalnej ofert. Kryteria formalne I etapu:

1)     Czy oferta złożona terminowo i prawidłowo w oznaczonej kopercie ?

2)     Czy oferta została złożona przez uprawnionego oferenta ?

3)     Czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu ?

4)     Czy oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami działania oferenta, określonymi w statucie ?

5)     Czy termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu ?

6)     Czy wymagany udział środków lub z innych źródeł ( w przypadku wsparcia ) jest na poziomie wskazanym w ogłoszeniu ?

7)     Czy oferta jest podpisana przez upoważnione osoby?

 Niespełnienie któregokolwiek kryterium I etapu skutkować będzie odrzuceniem oferty bez poddania ocenie w II etapie formalnym.

 Kryteria formalne II etapu:

1)     Czy oferta jest wypełniona rzetelnie w każdej części w języku polskim, maszynowo i przedłożone w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty ?

2)     Czy zawiera wszystkie wymagane załączniki ?

3)     Czy kopie załączników są potwierdzone za zgodność z oryginałem ?

 5.     Członkowie Komisji Konkursowej  będą dokonywali indywidualnej oceny każdej złożonej oferty według następujących kryteriów:

1)     ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne;

4)     w przypadku formy wsparcia  wykonywania zadania publicznego uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia publicznego;

5)     uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;

6)     uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6.     Komisja przedstawia Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w glosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.

Załącznik do Programu Współpracy 

Uchwała Rady Powiatu w sprawie wieloletniego programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 – 2016.
Na początek strony
Scroll to Top