Przebudowa dróg i mostu w Kijowcu – lipiec 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach:
Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu
przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie

W dniu 10 czerwca 2009 r. podpisana została Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim, w wyniku której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 Lokalny układ transportowy, Osi priorytetowej V: Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest:

  1. budowa drogi powiatowej nr 1042L Woskrzenice – Koczukówka – Kijowiec obok miejscowości Husinka o długości 1,549 km,
  2. przebudowa mostu żelbetowego o nośności 15 ton przez rzekę Krznę w miejscowości Kijowiec na obiekt stalowy o dł. 90 m i nośności 40 ton w ciągu drogi powiatowej 1041L Zalesie – Krzyczew
  3. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1041L Zalesie – Krzyczew o dł. 3,372 km od Kijowca do Dereczanki

Dzięki realizacji inwestycji polepszeniu ulegnie spójność i dostępność komunikacyjna na styku trzech gmin powiatu bialskiego: Biała Podlaska, Zalesie i Rokitno w miejscowości Husinka. Skróci się dojazd mieszkańców okolicznych miejscowości do Białej Podlaskiej, powstanie nowe połączenie autobusowe, powstanie nowa trasa turystyczno-krajoznawcza, poprawi się atrakcyjność tego terenu. Przyczyni się to do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Bialskiego

Wykonawcą projektu jest Konsorcjum w składzie:
– część drogowa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej
– część mostowa: MOTA-ENGIL POLSKA S.A. z/s Kraków, O/Lubartów
Nadzór pełni Inżynier Kontraktu – INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Wartość projektu wynosi 17 117 675, 07 zł, w tym kwota dofinansowania 14 550 023, 80 zł. Planowany termin ukończenia projektu: 30.09.2010 r.

Twój pomysł, Europejskie Pieniądze

Scroll to Top