Przebudowa dróg i mostu w Kijowcu – październik 2010

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach:
Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu
przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie

Starosta Bialski informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.

„Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.2 Lokalny układ transportowy

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 • Czas realizacji projektu: czerwiec 2009- wrzesień 2010
 • Miejsce inwestycji: Powiat Bialski: gmina Biała Podlaska- Husinka, gmina Zalesie – Kijowiec, Dereczanka
 • Projekt rozpoczął się w czerwcu 2009 r. – 10 czerwca podpisana Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
 • Wartość projektu: 17 000 077,50 zł, kwota dofinansowania z EFRR: 14 450 065,87 zł
 • W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
 1. budowa drogi powiatowej nr 1042L Woskrzenice – Koczukówka – Kijowiec obok miejscowości Husinka o długości 1,549 km. W miejsce drogi gruntowej powstała droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Nowowybudowana droga obok Husinki, wykonana w początkowym etapie projektu, stanowiła objazd na czas przebudowy mostu, co zwiększyło efektywność projektu, gdyż ograniczyło koszty związane z budową mostu objazdowego.
 2. w ciągu drogi powiatowej 1041L Zalesie – Dereczanka w miejscowości Kijowiec przebudowany został most na rzece Krznie. Dotychczasowy most żelbetowy o nośności 15 t przebudowano na obiekt o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową, 3-przęsłowej ciągłej o rozpiętościach przęseł 26+37+26 i długości 90 m, posadowionej na palach dużych średnic 120 cm, po 10 pali pod każdą podporą. Nowopowstały obiekt zyskał nośność 400 kN. Na czas przebudowy mostu wybudowano kładkę dla pieszych o dł. 70 m.
 3. przebudowa odcinka drogi powiatowej 1041L od Kijowca do Dereczanki o dł. 3,372 km, wzmocnionej, o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 6,00 m.

Ponadto przebudowano skrzyżowanie w Kijowcu, wybudowano zatokę autobusową, chodniki długości 462 m, powstały cztery nowe przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększyła się nośność wybudowanej drogi do 100 kN/oś.

 • CELE PROJEKTU osiągnięte w wyniku jego realizacji:
  • poprawa warunków ruchu drogowego
  • poprawa jakości, spójności i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym oraz zwiększenie konkurencyjności regionu
  • rozwój regionu i połączeń regionalnych poprzez polepszenie poziomu obsługi w dziedzinie transportu
  • bezpieczniejsza infrastruktura i wzrost bezpieczeństwa ruchu
  • poprawa warunków społeczno – ekonomicznych i jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych i rolniczych
  • zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego
  • nastąpiła aktywizacja terenu na pograniczu trzech gmin powiatu bialskiego: Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie
  • uruchomiona została nowa linia autobusowa z Białej Podlaskiej do Michałek i Koczukówki
  • powstała nowa, atrakcyjna trasa turystyczna na odcinku Woskrzenice – Husinka – Kijowiec – Neple, gdzie nad Bugiem rozwija się w Rezerwacie Szwajcaria Podlaska w sposób aktywny wąwóz prowadzący do rzeki Bug
  • uporządkowana przestrzeń przy moście pozwala na utworzenie przystani, biwaku dla turystyki kajakowej

W dniu 15 października 2010 r. nastąpiło uroczyste przekazanie projektu do eksploatacji.

Twój pomysł, Europejskie Pieniądze

Scroll to Top