Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L

loga1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012 L

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Tytuł operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186 odcinek długości 5,186 km

Nr Umowy: 00070-65151-UM03000127/16 z dn. 04.07.2016 r.

Wartość operacji: 1 842 915,58  zł

Kwota dofinansowania: 1 172 647,00 zł (63,63%)

Cel operacji: Rozwój obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186, która przyczyni się do poprawy warunków życia, zwiększenia atrakcji turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej oddziaływania, zwiększenia dostępności oraz komfortu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych i obiektów zabytkowych.

Zakres operacji:

  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,
  • przebudowa chodnika,
  • utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego,
  • korekta profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni,
  • wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do 6,0 m na dł. 1,29km,
  • wykonanie nowej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,
  • oczyszczenie i uszczelnienie istniejących przepustów drogowych,
  • oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

 

Fot. Droga przed realizacją operacji

 

 

 

 

Fot. Droga w trakcie realizacji operacji

 

 

 

 

Scroll to Top