Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L

 

loga1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Tytuł operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104 odcinek długości 5,090 km

Nr Umowy: 00027-65151-UM0300126/16 z dn. 04.07.2016 r

Wartość operacji: 1 524 972,78 zł

Kwota dofinansowania: 970 340,00 zł (63,63%)

Cel operacji: Rozwój obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104 , która przyczyni się do poprawy warunków życia, zwiększenia atrakcji turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej oddziaływania, zwiększenia dostępności oraz komfortu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych i obiektów zabytkowych.

Zakres operacji:

  • poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do 6,0 m na odcinku dł. 2,016 km oraz do 5,5 m na pozostałej długości,
  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, korekta profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,
  • budowa chodnika dla pieszych dł. 0,129 km oraz dwóch peronów na przystankach autobusowych,
  • utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego,
  • oczyszczenie istniejących przepustów drogowych oraz renowacja rowów,
  • renowacja poboczy gruntowych,
  • oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

 

Fot. Droga przed przebudową

 

 

 

 

 

Przewiń do góry