Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół Powiatu Bialskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół
prowadzonych przez Powiat Bialski”

Starosta bialski informuje, że w dniu 27 sierpnia 2010 r. podpisana została Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim w wyniku, której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”.

Inwestycja jest współfinansowana w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i w 10% ze środków samorządowych.

Przedmiotem projektu jest:

  1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
  2. Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
  3. Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Lubelskiej 57/59 w Międzyrzecu Podlaskim (inwestycja obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i adaptację poddasza na bibliotekę szkolną, sale lekcyjne, pracownię komputerową oraz centrum multimedialne).
  4. Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów  Warszawy w Terespolu (inwestycja obejmuje prace budowlane oraz czynności związane z termomodernizacją obiektu szkolnego).
  5. Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach (inwestycja swym zakresem obejmuje dodatkowo prace modernizacyjne i termomodernizacyjne budynku głównego szkoły, remont sali gimnastycznej, wymianę okien a także modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania)

Dodatkowym elementem działań inwestycyjnych jest:

  • zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych, pomieszczeń internatu (meble) i sal lekcyjnych (komputery),
  • montaż instalacji monitoringowej celem prewencji i ochrony następujących obiektów: boisko i internat przy ZS wMałaszewiczach, budynek ZSO Nr 1 w Terespolu, budynek LO w Wisznicach,
  • montaż instalacji solarnej.

Głównym celem projektu jest „Poprawa standardów technologicznych i zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego, socjalno – bytowego oraz sportowo – rekreacyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Bialski celem wyrównywania szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz stworzenie warunków umożliwiających łatwiejszy dostęp osobom niepełnosprawnym do infrastruktury systemu oświaty”. Działaniami służącymi wypełnianiu zdefiniowanego celu będzie przede wszystkim realizacja zadań służących lepszemu zaspokajaniu identyfikowalnych obecnie problemów dotyczących niezadowalającego stanu lokalnej infrastruktury systemu edukacji.

Realizacja projektu odbywa się sukcesywnie.

Na ukończeniu są  „Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Lubelskiej 57/59 w Międzyrzecu Podlaskim” wykonywane przez „MONT-SAN” Mirosława Zalewskiego z Rogoźnicy.

Budynek LO w Międzyrzecu Podlaskim - nowa elewacja

W zakresie zadania „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu” w części istniejącego obiektu dobiegają końca prace termomodernizacyjne, trwają prace w części dobudowywanej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GRANIT.

Budynek ZSO Nr 1 w Terespolu – część termomodernizowana

Planowany termin ich zakończenia to czerwiec 2011 r.

Jeszcze w tym roku rozpoczęte zostaną dwa kolejne zadania:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach” oraz „Przebudowa budynku LO im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach”.
W roku 2011 realizowane będzie przedsięwzięcie „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”.

Planowany termin ukończenia projektu 30.12.2011 r.

Powrót do listy projektów

Na początek strony

Twój pomysł, Europejskie Pieniądze

Scroll to Top