Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S.525.2.2019.AJ

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Wydanie albumu „Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2019”

Nazwa oferenta: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

Termin realizacji zadania: od 18.02. 2019 r. do 31.03.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.

Scroll to Top