Regionalne Konsultacje „Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw” w Roskoszy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy było gospodarzem regionalnych konsultacji poświęconych kołom gospodyń wiejskich. W spotkaniu, które odbyło się 19 lutego, na zaproszenie wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek, udział wzięli przedstawiciele Kół z terenu powiatu bialskiego, a także samorządów i instytucji w tym m.in. Urzędu Skarbowego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat bialski reprezentował wicestarosta Janusz Skólimowski.

Zebrani w Roskoszy goście uczestniczyli w otwartej dyskusji na temat przyszłości KGW. Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w funkcjonowaniu kół, które m.in. zyskały osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje.

Ustawa określa, że koło ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ma ono być niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Przepisy wprowadzają zasadę, że koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą KGW mogą pozyskiwać pieniądze ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności – także gospodarczej, dochodów z majątku koła i z ofiarności publicznej. Dochody przeznaczone na działalność statutową koła są zwolnione z podatku dochodowego i podatku VAT (do 200 tys. zł) oraz objęte są uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł). Dodatkowo koła mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Scroll to Top