Rządowy Program ,,Klub” – edycja 2022

Program „KLUB” – edycja 2022 jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Działania w ramach Programu, mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez uczestników Programu, spełniających warunki określone w Regulaminie. Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w zajęciach/szkoleniu/obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy. Kluby sportowe, które pozyskają środki w ramach Programu, będą zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku.

Cele Programu „KLUB” – edycja 2022:

a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Informacje dotyczące Programu ,,Klub – 2022″ można uzyskać pod adresem: https://rzadowyprogramklub.pl/

Komunikat Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie

Materiały: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

Scroll to Top