Samorząd na półmetku: skuteczność Powiatu Bialskiego w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych

Herb powiatu

Środki obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 są efektywnie wykorzystywane przez polskie samorządy. Przykładem może być powiat bialski, który umiejętnie wykorzystuje je w wielu różnych dziedzinach. Wystarczy wymienić tu oświatę i jej infrastrukturę, kulturę, infrastrukturę drogową czy rynek pracy. Powiat bialski jest jednym z najefektywniej wykorzystujących środki unijne. Za ilustrację posłużą niektóre z wielu obecnie realizowanych przez nasz samorząd przedsięwzięć.

OŚWIATA I JEJ INFRASTRUKTURA

„Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Należą do nich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 , natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w trzech Zespołach Szkół Zawodowych z powiatu bialskiego co z kolei przełoży się na wzrost szans zatrudnienia uczniów z powyższych szkół.

Okres realizacji projektu kwiecień 2017 – grudzień 2018 roku.

Następny projekt tym razem infrastrukturalny pod tytułem: „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej. Należy stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni. Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego (roboty rozbiórkowe, instalacyjne, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ( Koweizu ). Wartość projektu to 3 528 411,72 zł. Wartość dofinansowania wynosi 2 966 244,96 zł, a wkład własny 523 455,00 zł. Okres realizacji projektu lipiec 2017 – grudzień 2018 roku.

Powiatowe szkoły zawodowe czynnie uczestniczą również w przedsięwzięciach mających na celu wymianę doświadczeń na arenie międzynarodowej. Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Infrastruktura drogowa to kierunek, w którym powiat bialski podąża przy każdej nadarzającej się okazji. Z tego tytułu stan dróg w powiecie ulega ciągłej poprawie. Potrzeby są ogromne, ale systematyczne inwestowanie w tematykę drogową zwiększa komfort podróżowania z roku na rok.

Obecnie realizowanych jest kilka inwestycji drogowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186 odcinek długości 5,186 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wartość operacji: 1 842 915,58 zł. Kwota dofinansowania: 1 172 647,00 zł. Celem operacji jest rozwój obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186, która przyczyni się do poprawy warunków życia, zwiększenia atrakcji turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej oddziaływania, zwiększenia dostępności oraz komfortu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych i obiektów zabytkowych.

Do zakresu rzeczowego operacji należy m.in.:

  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,
  • przebudowa chodnika,
  • utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego,
  • korekta profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni,
  • wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do 6,0 m na dł. 1,29km,
  • wykonanie nowej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych,
  • oczyszczenie i uszczelnienie istniejących przepustów drogowych,
  • oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104 odcinek długości 5,090 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wartość operacji: 1 524 972,78  zł. Kwota dofinansowania: 970 340,00 zł. Celem operacji jest rozwój obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104, która przyczyni się do poprawy warunków życia, zwiększenia atrakcji turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej oddziaływania, zwiększenia dostępności oraz komfortu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych i obiektów zabytkowych.

Kolejną inwestycja drogową jest ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie – Krzyczew od km 0+500 do km 3+382,5 o długości 2,8825 km” realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Uzyskana przez powiat dotacja opiewa na kwotę 1 082 584,00 zł.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy zrealizowanej w 2014 roku.

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Miedzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) od km 0+000 do km 1+072 odcinek długości 1,072 km” jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach ,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Powiat Bialski uzyskał dotację w wysokości 1.015.580,00 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy realizowane będą dwie inwestycje przewidziane w przedsięwzięciu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”, a są to: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno długości 13,7 km. Szacunkowa wartość tej inwestycji to 13 659 482,90 zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku Zalesie – Piszczac długości 8,0 km.

Szacunkowa wartość tej inwestycji to 10 891 116,32 zł.

    

 

RYNEK PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 8 140 563,72 zł umożliwiła podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska. Planujemy, iż w okresie realizacji projektu ze wsparcia skorzysta 766 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zaliczających się do kategorii NEET. Okres realizacji projektu od 01.01.2017r. do 31.07.2018r. W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej realizuje także projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja – Praca III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Poddziałanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 5 341 398,37 zł umożliwiła podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia celów projektu jakimi są zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

„Niezmiernie ciszy fakt, że udaje nam się wykorzystywać szanse, które stwarzają Fundusze Europejskie. Byłoby nieuczciwe względem mieszkańców powiatu, gdybyśmy ich nie spożytkowali. Docenić trzeba zaangażowanie oraz wysiłki członków Zarządu i obecnej Rady Powiatu. Ilość prowadzonych inwestycji i ich różnorodność świadczy o tym, że radni bardzo dobrze radzą sobie z identyfikacją potrzeb mieszkańców swoich gmin. Pewne jest, że będziemy się starać pozyskiwać kolejne środki i realizować następne projekty dla dobra społecznego powiatu.”

 

 

Materiał: Michał Krasa/ Zdjęcia: biala24.pl

Scroll to Top