SIP – O projekcie

uebaner

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

O Projekcie

Przedsięwzięcie p.n. „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych.

W ramach projektu został zbudowany Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Powiecie Bialskim. SIP umożliwia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych są prezentowane w formie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej . Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony został portal mapowy.

Utworzony SIP stanowi podstawę rozwoju elektronicznej administracji i e-Urzędu poprzez wprowadzenie Modułu integracji w zakresie:
– integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów,
– integracji z e-PUAP.

Rozwiązanie to zapewnia maksymalne wspieranie procesów rejestrowania i wydawania decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną powiatu oraz zapewnia wdrożenie nowych usług publicznych.

W ramach projektu została przeprowadzona modernizacja zasobów Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poprzez działania:
– Opracowanie mapy zasadniczej dla 55 100 ha
– Skanowanie i archiwizacja operatów (400 metrów bieżących)

Budowa SIP wpłynie na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym, poprawi funkcjonowanie procedur, bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych.

System gromadzi informacje o wszystkich danych przestrzennych – w zorganizowanym katalogu metadanych.
Docelowo będzie umożliwiał wielokierunkową wymianę danych pomiędzy innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami. Zbudowany LSIP jest zdolny do współdziałania z Regionalną Infrastrukturą Informacji Przestrzennej dla Województwa Lubelskiego (RIIPWL).

Produkty informacyjne:
Mapa zasadnicza
Ewidencja Gruntów i Budynków
Ortofotomapa
Numeryczny Model Terenu
Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k
Dane tematyczne: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; mapa glebowo-rolnicza; mienie, oddziały i jednostki organizacyjne SP; formy ochrony przyrody; tereny zalewowe; siedziby PSP, Policji, OSP; stan środowiska; sieć drogowa; punkty użyteczności publicznej; główne zakłady produkcyjne i przemysłowe; gęstość zaludnienia

Udostępnione usługi:
Usługi ogólnodostępne
Usługa wyszukiwania – CSW
http://sip.powiatbialski.eu/metadane/csw/discovery
Usługi przeglądania – WMS
Serwis ogólny
http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Powiat_Bialski_WMS/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa
http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/Ortofotomapa_wms/MapServer/WMSServer
Numeryczny Model Terenu
http://sip.powiatbialski.eu/arcgis/services/sip/nmt_wms/MapServer/WMSServer
Serwis programu EWMAPA
http://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Adresy usług pobierania i przekształcania będą udostępnione uprawnionym podmiotom zgodnie z zapisami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dn. 4 marca 2010 r. Zainteresowane podmioty są proszone o kontakt: osrodek@powiatbialski.pl

Portale
Geoportal ogólny: http://sip.powiatbialski.eu
Geoportal geodety: http://powiatbialski.geoportal2.pl
Katalog metadanych: http://sip.powiatbialski.eu/metadane

Scroll to Top