Tło projektu Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tło projektu
charakterystyka istniejącego stanu infrastruktury dydaktycznej 

Dostęp do właściwie rozwiniętej i odpowiadającej potrzebom uczniów infrastruktury dydaktycznej jest fundamentalnym warunkiem indywidualnego rozwoju jednostek i czynnikiem wpływającym na poziom wykształcenia społeczeństwa. Jest to również element oddziałujący (w sposób pośredni i długofalowy) na dynamikę rozwoju gospodarczego, jakość rządzenia i co się z tym wiąże – na atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia lokalnych społeczności. Dlatego istotnym jest aby podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu oświaty dostrzegały potrzebę interwencji w tym obszarze i podejmowały działania mające na celu poprawę niekorzystnej sytuacji. W przypadku Wnioskodawcy – Powiatu Bialskiego, zauważa się pilną konieczność jej rozbudowy i unowocześnienia celem poprawy jakościowej procesu dydaktycznego oraz świadczenia usług
dodatkowych (socjalno – bytowych i sportowo – rekreacyjnych). Wynika to z następujących przesłanek:

 1. obiekty funkcjonujące w ramach powiatowego systemu oświaty nie spełniają współczesnych normatywów energetycznych, technologicznych, sanitarnych oraz BHP w odniesieniu do obiektów o charakterze publicznym
 2. obiekt szkolne w większości przypadków wyposażone są w przestarzałą stolarkę okienną i drzwiową 
 3. infrastruktura i zaplecze szkół prowadzonych przez Powiat Bialski wyposażone są w ograniczonym stopniu w urządzenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych co powoduje istotną barierę w dostępie do usług dydaktycznych oraz socjalno – bytowych dla wskazanej grupy osób
 4. wysokie koszty społeczne związane z koniecznością ponoszenia indywidualnych nakładów na opłaty dotyczące wynajmu stancji przez uczniów lub wstępu na profesjonalne obiekty sportowe i rekreacyjne (np. w Białej Podlaskiej) 
 5. niska atrakcyjność powiatowego systemu oświaty wynikająca z ograniczonego zakresu dodatkowych funkcji i zadań realizowanych przez lokalnie działające placówki oświatowe
 6. brak odpowiedniego obiektu sportowo-rekreacyjnego odpowiadającego swym przeznaczeniem i wielkością potrzebom Powiatu
 7. patologie społeczne wśród młodzieży wynikające z powodu braku racjonalnej koncepcji zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach szkolnych
 8. brak infrastruktury umożliwiającej lokalnym klubom organizowanie turniejów/zawodów sportowych rangi powiatowej i ponadlokalnej
 9. nieodpowiednie warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych będące konsekwencją wykorzystywania przestarzałej infrastruktury szkolnej (często obiekty przedwojenne, działające w oparciu o tradycyjne systemy i instalacje grzewcze, nie objęte termomodernizacją)
 10. zły stan techniczny przedmiotowych obiektów powoduje niejednokrotnie konieczność wyłączania pomieszczeń szkolnych z użytku, co negatywnie oddziałuje na zakres i jakość świadczonych usług dydaktycznych (np. w LO w Międzyrzecu Podlaskim)
 11. dysproporcje w dostępie do odpowiednich warunków edukacji młodzieży wiejskiej i miejskiej (duża część uczniów wskazanych placówek szkolnych to mieszkańcy wsi)
 12. niedostateczne wyposażenie obiektów szkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top