Trwają zapisy na VII Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi kodeńskiej i piszczackiej

Regulamin VII Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi kodeńskiej i piszczackiej
I.CEL
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2.Promocja obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
3.Promocja gmin Piszczac oraz Kodeń.
II. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski
Gmina Piszczac
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu Jan Kulbaczyński
III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Gmina Kodeń
Szkoła Podstawowa w Połoskach
IV.TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 16.03.2019r.
2.Start biegu nastąpi o godz. 9:00 przy kościele w Połoskach – bieg na dystansie 42.195 km.
3.Trasa przebiegać będzie drogami polno-leśnymi ze startem i metą w Połoskach obok szkoły podstawowej. Część trasy ok. 2 km. ulicami Kodnia oraz chodnikiem obok Bazyliki Św. Anny.
4.Limit czasu dla dystansu 42.195 km wynosi 6,5 godz. dla NW 4 godziny
5.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.
6.Trasa biegu będzie posiadać oznaczenia dystansu, co 5 kilometrów licząc od startu do mety.
7.Na mecie znajdować się będzie obsługa medyczna.
V.PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów,
godz. 8:40 – zamknięcie biura zawodów,
godz. 8:50 – powitanie zawodników na linii startu,
godz. 9:00 – star biegu przy kościele w Połoskach
godz. 15:00 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu,
Impreza integracyjna dla wszystkich uczestników biegu.
VI.UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
2.W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 16 marca 2019r. 18 lat niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej.
3.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani się poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od 7:00 do 8:30. Podczas weryfikacji wszyscy zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
4.Sędzia Główny biegu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
5.Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
7.Pobieranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu.
VII.ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia przyjmowane są od 01.04.2018 do 11.03.2019 r. wyłącznie pod nr tel. 698 705 612, 501 266 672 lub email gckis@piszczac.pl
Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe. W zgłoszeniu proszę podać
–imię i nazwisko
–rok urodzenia
–miejscowość zamieszkania
–nazwę grupy biegowej
–nr telefonu
OPŁATA STARTOWA Bieg i Nordic Walking 65zł , w dniu startu 90 zł
Konto nr 63 8025 0007 0019 8156 2000 0010 BS Biała Podlaska
LIMIT MIEJSC: 100 OSÓB
VIII. KLASYFIKACJE
1.W VII Cross Maratonie Jana Kulbaczyńskiego- 42.195 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od 1-6 miejsca oraz kategorie wiekowe K 20 i K30+oraz M20, M 30, M40 M50 M60 M70+.
Nordic Walking od 1-6 miejsca
2. Dla wszystkich osób które ukończą bieg zgodnie z regulaminem okolicznościowe medale na mecie oraz dyplom ukończenia biegu, a także pamiątkowa koszulka i posiłek po biegu.
IX. WODA + ODŻYWKI
– Punkty odżywcze, co ok. 5 km.
– Na punktach zapewniamy wodę, herbatę i owoce.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg pod nazwą VII CROSS MARATON JANA KULBACZYŃSKEIGO odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Biegi będą odbywały się przy ruchu ograniczonym lewa stroną chodnika przy drodze powiatowej 1055L oraz prawą stroną bez przekraczania osi jezdni na pozostałych drogach.
5. Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie.
6. Biuro Zawodów znajdować się będzie w szkole w Połoskach gm. Piszczac 29 km od Białej Podlaskiej. Z Białej Podlaskiej należy dojechać do Piszczaca i dalej kierować się na Kodeń.
7. W dniu biegu w godzinach od 8:00 do 15:00 czynna będzie szatnia. Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z toalet znajdujących się w szkole.
8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzygną Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
9.Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
10.Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w szkole Podstawowej w Połoskach śpiwory, karimaty, we własnym zakresie przywozi zawodnik. 11Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu.
Organizatorzy

Scroll to Top