W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.)

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

Na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
  a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8000,00 zł.,
  b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 14000,00 zł.,
  c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 14000,00 zł.,
 2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2021 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 626000,00 zł.
  a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 620000,00 zł.,
  b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi – 6000,00 zł.
Scroll to Top