Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2022

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Scroll to Top