Zaproszenie na 47. sesję Rady Powiatu

Zapraszamy na XLVII sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Sesja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Radni rozpatrzą sprawozdanie finansowe i absolutorium za 2017 rok.

Oto proponowany porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok:

a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu.

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu,

e) dyskusja nad sprawozdaniami.

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu pow iatu bialskiego za 2017 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok:

a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2017 rok

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego:

b) powołania członków Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie:

c) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2018 rok:

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2018 – 2025.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

11. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie obrad.

Przewiń do góry