Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

 


Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała Podlaska
Centrala: 83-343-19-09;
Faks: 83-343-79-75;
E-mail: sekretariat(at)zdp.powiatbialski.pl
BIPhttp://zdpbp.bip.lubelskie.pl

Na początek strony


Struktura
Nr pokoju Stanowisko Numery telefonów faks/ e-mail
wew. zewnętrzny

83-343-79-75

sekretariat(at)zdp.powiatbialski.pl

4 Sekretariat  – 83 343 19 09
5 Dyrektor  – 83 343 75 90
11 Pokój dyżurny  – 83 342 52 31
Sekcja dróg  16
7 Sekcja mostowa  12
6 Sekcja Budowy, Nadzoru i Zamówień Publicznych 17
18
9  Sekcja Administracyjno – Techniczna  21
11  Sekcja Planowania  16
8  Główny Księgowy  13
9  Stanowisko ds. zatrudnienia  20
1  Sekcja Finansowo – księgowa  15
2  Stanowisko prawne  –

Na początek strony


Obwody drogowe

Obwód drogowy Nr 1 Biała Podlaska

Biała Podlaska, ul. Brzeska 73
21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 343-46-48
Obszar działania Obwodu obejmuje drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin:
Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy.

Obwód drogowy Nr 2 Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 1
21 – 560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371-37-16
Obszar działania Obwodu obejmuje drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin:
Międzyrzec Podlaski, Drelów oraz miasto Międzyrzec Podlaski.

Obwód drogowy Nr 3 Sławatycze

Sławatycze Liszna 1
21 – 515 Sławatycze
tel. 83 378-35-20
Obszar działania Obwodu obejmuje drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin:
Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice, Rossosz.

Obwód drogowy Nr 4 Terespol

Terespol, ul. Wojska Polskiego 42
21 – 550 Terespol

tel. 83 375-20-18
Obszar działania Obwodu obejmuje drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin:
Kodeń, Piszczac, Rokitno, Terespol, Zalesie oraz miasto Terespol.

Na początek strony


Zadania

Do podstawowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów drogowych inżynierskich
 • pełnienie funkcji inwestora nad prowadzonymi robotami drogowo-mostowymi
 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego:
  • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu,
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie dróg powiatowych,
  • opiniowanie projektów oznakowania z innymi kategoriami dróg,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich z szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
 • prowadzenie zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:
  • opracowywanie planów operacyjnych zimowego utrzymania i koordynacja działań w tym zakresie,
  • zabezpieczenie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania,
 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie zarządu drogi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz właściwej gospodarki eksploatacyjnej sprzętu, pojazdów i budynków
 • prowadzenie spraw finansowo-księgowych, pracowniczych oraz zagadnień bhp
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie drogi i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • koordynacja działań zarządu z działaniami komórek organizacyjnych starostwa powiatu i jednostki organizacyjnej powiatu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Na początek strony


Sprawy

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
w Sekcji Dróg pokój nr 11 tel. centrali 343 19 09 wew. 16 wydaje się:

Zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Wzór wniosku w formacie PDF RTF.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Wzór wniosku w formacie PDF RTF.

Warunki techniczne na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej.

Wzór wniosku w formacie PDF RTF.

Decyzję lokalizacyjną na budowę/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej.

Wzór wniosku w formacie PDF RTF.

Na początek strony


Drogi

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej zarządza drogami powiatowymi na terenie 17 gmin i 2 miast (Międzyrzec Podlaski i Terespol).

Powiatowa sieć drogowa liczy 1118,1 km i zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem długości sieci dróg w powiatach zamiejskich, a pierwsze miejsce w województwie lubelskim.

Na drogach tych zlokalizowanych jest 65 obiektów mostowych o długości 1152,1mb oraz 950 przepustów o długości 10430 mb.

DROGI:

 • drogi zamiejskie – 1101,3 km w tym :
  • o nawierzchni twardej 871,3 km
  • gruntowe ulepszone /z gruntu stabilizowanego cementem/ 11,3 km
  • gruntowe naturalne 218,7 km
 • drogi miejskie / ulice / – 16,8 km, w tym o nawierzchni gruntowej 0,2 km

DROGI

długość dróg ogółem [km]
1 Biała Podlaska 122,3
2 Janów Podlaski 46,9
3 Konstantynów 19,5
4 Leśna Podlaska 49,4
5 Łomazy 107,0
OD BIAŁA PODLASKA 345,1
1 Międzyrzec Podlaski 113,7
2 Drelów 101,5
3 m. Międzyrzec Podl. 12,9
OD MIĘDZYRZEC P. 228,1
1 Rossosz 33,9
2 Sławatycze 27,8
3 Sosnówka 61,1
4 Tuczna 84,9
5 Wisznice 44,4
OD SŁAWATYCZE 252,1
1 Kodeń 48,5
2 Piszczac 90,8
3 Rokitno 53,0
4 Terespol 35,4
5 Zalesie 61,2
6 m. Terespol 3,9
OD TERESPOL 292,8
RAZEM 1118,1

Na początek strony


liczba mostów [szt.] długość mostów [mb]
1 Biała Podlaska 9 183,8
2 Janów Podlaski 2 8,7
3 Konstantynów 0 0
4 Leśna Podlaska 3 23,0
5 Łomazy 12 188,4
OD BIAŁA PODLASKA 26 403,9
1 Międzyrzec Podlaski 7 147,5
2 Drelów 3 50,3
3 m. Międzyrzec Podl. 3 45,7
OD MIĘDZYRZEC P. 13 243,5
1 Rossosz 3 33,9
2 Sławatycze 0 0
3 Sosnówka 1 9,0
4 Tuczna 1 7,6
5 Wisznice 2 13,8
OD SŁAWATYCZE 7 64,3
1 Kodeń 5 39,6
2 Piszczac 7 66,7
3 Rokitno 2 67,7
4 Terespol
5 Zalesie 3 205,7
6 m. Terespol 2 48,7
OD TERESPOL 19 428,4
RAZEM

65

1140,1

Na początek strony

Scroll to Top