„Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – spotkanie monitorujące

7 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie monitorujące dla koordynatorów szkolnych i dyrektorów szkół zaangażowanych w projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Spotkanie dotyczyło bieżącej realizacji, w tym przetargów, promocji w związku ze zmianami dokumentacji oraz RODO. Mówiono także o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, zgłaszania harmonogramów zajęć oraz ujęcia zakresów działań i rezultatów projektu w nowym wniosku o płatność.

Scroll to Top