„Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

 EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014–2020

Starosta bialski informuje, iż rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytetu 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”. Jest to projekt partnerski transgraniczny w ramach którego, Beneficjentem Wiodącym jest Powiat Bialski, natomiast Beneficjentem po stronie Republiki Białoruś jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Brześciu „Briestobldorstroj”. Głównym celem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi po stronie białoruskiej Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Realizacja projektu ułatwi komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego, przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów. Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg, odbędą się wspólne szkolenia i konferencje. Powstanie wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i know-how z zakresu zarządzania utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Planowana realizacja projektu to rok 2019.

Wartość projektu:

2 060 579,21 EUR ( 8 687 608,00 zł ), w tym dofinansowanie  ze środków unijnych  w wysokości 90 %, co stanowi kwotę:

1 854 521,29 EUR (7 818 847,21 zł )

Wkład własny w wysokości 10%:

206 057,92 EUR ( 868 760,79 zł ) sfinansowany zostanie ze środków obydwu partnerów.

Niniejszy doku­ment został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tego dokumentu odpowiada wyłącznie Powiat Bialski, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europej­skiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Scroll to Top