Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej.

konsultacje

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej.

Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt UCHWAŁY wraz z załącznikami.

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego swoją opinię mogą wyrazić w załączonej ankiecie, którą  po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: wsssport@powiatbialski.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316. Na uwagi oczekujemy w terminie do dnia 08.07.2020 r.
Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację.
 

Scroll to Top