Konsultacje społeczne w sprawie stypendiów oraz nagród dla sportowców.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej.

Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt uchwały wraz z załącznikami.

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego swoją opinię mogą wyrazić w załączonej ankiecie, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres zdrowie@powiatbialski.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41 w pokoju 316. Na uwagi oczekujemy w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku.

Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację.

Scroll to Top