7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Dania 7 kwietnia obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Zdrowia, którego celem jest podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”. Hasłem przewodnim w tym roku jest „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”. W tym dniu także obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Nasz świat jest nierówny

W ciągu ostatnich 50 lat ujawniło to ważne kwestie zdrowotne, takie jak zdrowie psychiczne, opieka nad matką i dzieckiem oraz zmiany klimatyczne. Obchody są naznaczone działaniami, które wykraczają poza sam dzień i są okazją do skupienia uwagi całego świata na tych ważnych aspektach zdrowia na świecie.
W ostatnich latach kraje zachodniego Pacyfiku doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego, migracji i urbanizacji. Stworzyło to możliwości lepszego życia dla wielu, ale pozostawiło innych w tyle. Pandemia COVID-19 podcięła niedawne zyski zdrowotne, popchnęła więcej ludzi w ubóstwo i brak bezpieczeństwa żywnościowego, a także zwiększyła nierówności ze względu na płeć, społeczne i zdrowotne.
Jak podkreśliła to epidemia COVID-19, niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni – całkowicie ze względu na warunki, w których się rodzą, rosną, żyją, pracują i starzeją się. Na całym świecie niektóre grupy walczą o związanie końca z końcem przy niewielkich dochodach dziennych, mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci oraz mają ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody i powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego i usług zdrowotnych lub nie mają go wcale. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, możliwej do uniknięcia choroby i przedwczesnej śmierci. I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom.
Jest to nie tylko niesprawiedliwe: można temu zapobiec. Dlatego wzywamy liderów do zapewnienia każdemu warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie wzywamy przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.
COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ był najsilniejszy na te społeczności, które były już narażone, które są bardziej narażone na tę chorobę, rzadziej mają dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i są bardziej narażone na negatywne konsekwencje.
W tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”.
Miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i bawimy się, mogą utrudniać niektórym osiągnięcie pełnego potencjału zdrowotnego, a innym dobrze się rozwijać. Nierówności w zdrowiu są nie tylko niesprawiedliwe, ale także zagrażają dotychczasowym postępom i mogą raczej poszerzać niż zmniejszać luki kapitałowe.

Fakty i Liczby:

  • Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
  • Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.
  • Ponad 1 miliard ludzi mieszkających w nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.
  • Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie.
  • 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych, że nie wrócą do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii.
  • 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem.

Dołącz do kampanii na rzecz bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata

  • Wzywamy przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i zajmowania się ich pierwotnymi przyczynami, aby zapewnić każdemu dostęp do warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu.
  • Wzywamy liderów do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.
  • Współpracujmy, aby zlikwidować nierówności zdrowotne.

Wszyscy mamy do odegrania rolę w uwypuklaniu i zwalczaniu pierwotnych przyczyn nierówności zdrowotnych. Największy wpływ będziemy mieć, gdy rządy i społeczności będą współpracować.
Nierówności zdrowotne prowadzą do niepotrzebnego cierpienia, chorób, których można uniknąć, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Pogłębiają istniejącą niekorzystną sytuację i szkodzą naszym społeczeństwom i gospodarkom.
Wspieraj zdrowie dla wszystkich: nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni.
Wzywamy do większych inwestycji w podstawową opiekę zdrowotną, aby zapewnić wszystkim zdrowie. COVID-19 uwypuklił, w jaki sposób istniejące wcześniej nierówności naraziły na jeszcze większe ryzyko społeczności i tak już podatne na zagrożenia. Zdrowie dla wszystkich jest niezbędne, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom i zbudować odporność jutra. Kluczowe znaczenie ma zwalczanie pierwotnych przyczyn nierówności, inwestowanie w społeczności i przyjmowanie odpowiednich środków w zakresie zdrowia publicznego.
Istnieje pilna potrzeba ochrony, przetestowania i leczenia całej światowej populacji: tylko wtedy, gdy tak się stanie, możemy zakończyć pandemię. Oprócz zapewnienia sprawiedliwej podaży szczepionek, testów i terapii, musimy wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, aby je dostarczać. Silna siła robocza i podstawowa opieka zdrowotna mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom możliwości uzyskania usług tam, gdzie ich potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Materiały: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

Scroll to Top