Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul.Berezowska) – Szóstka-Ostrówki -Bezwola-Wohyń w m.Bereza od km 1+322 do km 2+822

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.6.2013  Biała Podlaska dnia 07.05.2013

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski-(ul.Berezowska)-Szóstka-Ostrówki-Bezwola-Wohyń w m. Bereza od km 1+322 do km 2+822  odcinek długości 1,500 km

ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja:

SIWZ,
Załączniki1,2,6,7,
Załączniki3,4,5,8,9,10,
SST

Dokumentacja projektowa zal 11 :

cz.opisowa1,
cz.opisowa2,
cz.rys.,
profil,
przekroje,
rys.przepustu


Biała Podlaska 16.05.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


Biała Podlaska 23.05.2013

zawiadomienie o wyborze oferty nakorzystniejszej

Scroll to Top