Dobre wyniki maturzystów z powiatu bialskiego

Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. 3 lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała szczegółowe wyniki matur. W powiecie bialskim jednym z najlepszych wyników pochwalić się mogą uczniowie z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, prowadzonego przez Jarosława Dubisza.

W maju w powiecie bialskim do egzaminów maturalnych przystąpiło 370 osób, z czego zdało je 76% uczniów. Najlepszą zdawalnością spośród techników w regionie może pochwalić się Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim (94,7%). Dobry wynik osiągnęli również tamtejsi licealiści. Zdawalność egzaminu maturalnego w janowskim liceum wyniosła 96,3 %.

Tegoroczny wynik egzaminów maturalnych bardzo nas cieszy, ale nie popadamy w euforię. Jest to efekt naprawdę systematycznej i ciężkiej pracy nauczycieli związanej
z monitorowaniem wiedzy i umiejętności każdego ucznia już od klasy I. Miała na to wpływ zarówno bardzo duża ilość zajęć pozalekcyjnych, pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów przygotowujących się do matury na poziomie rozszerzonym, jak również zajęć dodatkowych, na których nadrabiane były zaległości w nauce, a także próbne egzaminy maturalne, po których nauczyciele bardzo szczegółowo analizowali wyniki swoich uczniów musiały przynieść efekty. Przy tej okazji warto podkreślić bardzo dobrą atmosferę panującą w naszej szkole, w której nauczyciele współpracują ze sobą, wspierają się nawzajem, chociaż każdy indywidualnie dąży do osiągnięcia najlepszych wyników swoich podopiecznych na maturze.
– mówi dyrektor ZS w Janowie Podlaskim Jarosław Dubisz.

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim jest jedną ze szkół prowadzonych przez powiat bialski. Od 2003 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Jarosław Dubisz. Od tego czasu placówka nieustannie się rozwija. Zarówno liceum ogólnokształcące z klasami policyjną i straży granicznej oraz technikum kształcące w zawodzie technik hodowca koni, czy technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych uczniów powiatu bialskiego. Prócz nauki i zdobywania doświadczenia w zawodach uczniowie realizują swoje pasje m.in. te związane ze sportem. W 2008 roku uruchomione zostały zajęcia Taekwon-do. 6 lat później powstał Uczniowski Klub Sportowy „Hwa-Rang”, którego instruktorem jest Dawid Smolbik. Adepci klubu osiągają liczne sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.

Podobnie jak inne szkoły powiatu bialskiego Zespół Szkół w Janowie Podlaskim dostosowuje się do potrzeb formułowanych przez Unię Europejską i bierze udział w różnego rodzaju projektach. Efektem projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” jest m.in. przebudowa dawnych warsztatów – rekonstrukcja konstrukcji dachowej oraz remont poszczególnych pomieszczeń. Celem wszystkich prac przeprowadzonych w ramach tego projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w szkołach. Dzięki temu szkolne pracownie zawodowe wyposażane są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Ogólna wartość projektu to kwota 3.528.411,72 zł. Jest on realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szkoła w Janowie partycypuje także w projekcie „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” o łącznej wartości 1.499.648,40 zł. Zadaniem wynikającym z projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, co ma przełożyć się docelowo na wzrost szans zatrudnienia uczniów. W janowskiej szkole w ramach projektu w nowoczesny sprzęt wyposażono poszczególne pracownie, z których na co dzień korzysta młodzież. Uczniowie mogli także uczestniczyć w kursach i stażach zawodowych odbywanych np. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Nauczyciele zaś brali udział w specjalistycznych szkoleniach.

Z końcem lipca 2018 zakończy się inny projekt – European Educational Quality, w którym udział bierze ZS w Janowie Podlaskim. W planach jest m.in. rozpoczęcie projektu pod nazwą „Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”. Wszystko po to, żeby zapewnić uczniom jak najlepszy start w przyszłość i rozwój ich kariery zawodowej.

Scroll to Top