Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

OA.I.3421-4/07

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro

Przedmiot zamówienia: Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Biała Podlaska 05.03.2007

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 1 marca 2007 r. postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na druk miesięcznika „Gościniec Bialski”, wybrana została oferta firmy: Drukarnia CALAMUS – Wojciech Wrzosek 21-500 Biała Podlaska ul. Tuwima 5, z ceną (brutto): 36629,28 zł.


Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Biała Podlaska dnia 16.03.2007

Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Adres pocztowy:    
Ulica: Kod pocztowy: Województwo
Brzeska 41 21-500 lubelskie
Miejscowość:    
Biała Podlaska    
 
Osoba uprawniona do kontaktów:
Marek Mazurek
Telefon:
83 343 83 71
e-mali:
przetargi@powiatbialski.pl
Fax:
83 343 83 71

Określania przedmiotu zamówienia:
Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

Uzasadnienia wyboru wykonawcy:
Postępowanie prowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oferta niniejszego Wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa:
Wojciech Wrzosek – Drukarnia CALAMUS

Adres pocztowy:    
Ulica: Kod pocztowy: Województwo
Tuwima 5 21-500 lubelskie
Miejscowość:    
Biała Podlaska    

Telefon

Fax
 
83 343 10 50 83 343 10 50  
Scroll to Top